Ackreditering är en annan benämning på så kallad kvalitetssäkring. Det innebär en prövning av kompetens hos ett företag. Prövningen omfattar rutiner, arbetsmetoder, säkerhet med mera. Det finns en mängd olika standarder att uppfylla, beroende på vilken verksamhet som bedrivs. Ackrediteringen avser företag som sysslar med olika typer av analyser, certifieringar, kalibreringar, kontroller, provningar och besiktningar. Företag som alltid måste genomgå regelbundna ackrediteringar är till exempel bilbesiktningar, certifieringsorgan, hissbesiktningsorgan och laboratorier. Genom en ackreditering säkerställs kvaliteten på företagens analyser och prover, samt ser till att de sker på ett opartiskt vis. Intervallerna som företagen brukas testas på är mellan sex till tolv månader. Det finns även frivilliga ackrediteringar, som kan användas som en kvalitetsgaranti. Ett företag kan på så sätt visa sin kompetens inom det verksamma området. Företag inom vård och omsorg kan exempelvis med fördel använda sig av sådana frivilliga ackrediteringar.

Ackreditering av verksamhetSwedac kontrollerar kraven på kvalitet

Här i Sverige är Swedac det organ som utför alla ackrediteringskontroller. Swedac är utsedd av regeringen att utföra dessa. Myndigheten samordnar och organiserar andra myndigheter, som har olika typer av kontrollverksamheter på sin agenda. Men organisationen har även många andra uppgifter – den ger bland annat även råd om tekniska kontroller till andra samhällsorgan. Swedac är också en särskild tillsynsmyndighet för för handel och tillverkning av ädelmetaller. Regeringen får också expertstöd från Swedac när det gäller EU-arbetet inom kontroll och standard.

Ett företag som verkar inom berörda sektorer är själva skyldiga att ansöka om ackreditering hos Swedac. Det finns ansökningsblanketter på deras hemsida och hela ansökan kan även göras direkt på webben. Därefter kompletteras denna med registreringsbevis från bolagsverket, vilket kvalitetssystem som används, kopior på protokoll från internrevision och genomförd övervakning, samt en förteckning över vilka områden företaget önskar ska ingå i en ackreditering. Juridisk person, nyckelpersoner, underleverantörer och hurdana kalibreringar som utförs av instrument och maskiner ska också redogöras för.

Ackrediteringar innebär trygghet för konsumenten

Likväl som Swedac kan utföra ackrediteringar kan myndigheten även dra tillbaka godkända ackrediteringar. Om exempelvis en bilverkstad inte utför kontroller av sina egna bilreparationer som krävts av Swedac, dras ackrediteringen in, tillfälligt eller slutgiltigt. Företaget kan då inte verka inom sitt område längre. Det finns alltså många fördelar för konsumenten med ackreditering. Det ger större trygghet för kunder och patienter inom vården. Konkurrenskraften ökas och effekterna blir positiva både för tillverkare, upphandlare och konsumenter. Det ger mer ordning och struktur i en verksamhet och minskar på så sätt risken för fel.

Det är oftast endast delar av en verksamhet som kan tilldelas ackreditering. Et sjukhus kan inte ackrediteras som helhet, men ett verksamt laboratorium på sjukhuset kan genomgå den. Föremål i en verksamhet kan inte ackrediteras, till exempel en brandsläckare som ska ut på marknaden. Men väl det företag som testat att brandsläckaren uppfyller de krav som finns för att den ska kunna säljas och användas. Det har på senare år utvecklats ett reglerverk mellan EU-länderna som gör att anvisningarna för ackreditering är gemensamma och exempelvis en besiktad bil är godkänd i hela EU.