Ackumulerad inkomst kan förklaras som inkomst som du tjänat in under 2 eller flera år, och som du deklarerar i sin helhet ett annat år. För att få eventuell skattelindring krävs en särskild skatteberäkning. Exempel på en ackumulerad inkomst är betalning för uppdrag som ger betalt först efter det att hela uppdraget är slutfört.

För att få lov att använda den särskilda skatteberäkning som finns för denna typ av inkomst, krävs

 • att den utbetalda ersättningen gäller för minst 2 års arbete,
 • att inkomsten omfattas av inkomstslagen för näring eller tjänst,
 • att den ackumulerade inkomsten uppgår till minst 50 000 kronor (efter det att alla avgifter betalats).

Fördela inkomsten för att sänka skatten

En ackumulerad inkomst fördelas som en genomsnittsinkomst över de år som gäller för inkomstfördelningen, dock kan den som mest fördelas över 10 år. Du ansvarar själv för att i inkomstdeklarationen visa på hur många år den ackumulerade inkomsten gäller för. Deklarerar du denna inkomst på korrekt sätt kan du minska skattekostnaderna.

Det är särskilt fördelaktigt att begära ackumulerad inkomst för företagare som har mycket låg, eller obefintlig, taxerad inkomst i Sverige. Det kan till exempel bero på att du är eller har varit bosatt utomlands, och i detta fall ska den ackumulerade inkomsten deklareras som noll kronor. Även företagare som har tydliga toppar och dalar eller för företagare som saknar taxerad inkomst i Sverige har fördel av reglerna för ackumulerad inkomst. Saknas taxerad inkomst ska intäkterna redovisas som noll.

Det får också anses vara en fördel att ha möjlighet att skippa större löneuttag för egen del, och istället låta pengarna gå tillbaka in i företaget. Det som är viktigt att ha i åtanke är den allmänna pensionen och den sjukpenninggrundande inkomsten, som ligger till grund för hur hög ålderspensionen och eventuell ersättning (från exempelvis Försäkringskassan) blir när du slutar arbeta eller blir sjuk.

Du kan göra avdrag för bl a royalties, avgångsvederlag, semesterersättning mm.

Vad kan jag göra särskild skatteberäkning för?

Ackumulerad inkomst

I vissa fall tillåter de svenska skattereglerna att du fördelar den ackumulerade inkomsten över flera år, vilket generellt sett ger dig viss skattelindring. Att använda den särskilda skatteberäkningen som finns tillgänglig för företagare, kan alltså göra att du undviker progressiv beskattning vid tillfälliga toppar, och höga skattekostnader vid tillfälliga dalar.

Bestämmelserna för ackumulerad inkomst gäller enbart för fysiska personer, då endast fysiska personer betalar skatt. Det innebär att de inte kan appliceras på juridiska personer. När inkomsten ska deklarares görs det på blanketten ”Inkomstdeklaration 1”, då det i skrivande stund saknas en särskild deklarationsblankett för denna typ av inkomst. Uppgifterna för den ackumulerade inkomsten lämnas istället under rubriken ”Övriga upplysningar” på inkomstdeklarationen.

Det här ska du uppge

 • Vad för slags inkomst som avses
 • Vilket belopp som avses
 • Hur många år inkomsten hänför till

När det gäller inkomst av näringsverksamhet kan du bl a göra särskild beräkning för

 • återförd värdeminskning vid försäljning av ex. näringsfastighet
 • utvalda försäkringsersättningar
 • utvalda skadeersättningar
 • intäkter i samband nedläggning av verksamhet
 • intäkter i samband med överlåtelse av verksamhet

Kom ihåg att inkomsten ska uppgå till minst 50 000 sek

Frågor och svar om ackumulerad inkomst

 • Hur ansöker jag om särskild skatteberäkning?
  Du ansöker om ”Särskild skatteberäkning” under rubriken ”Övriga upplysningar” i Skattedeklaration 1. Beräkningen görs av Skatteverket, men du ska själv upplysa Skatteverket om att du vill tillämpa reglerna för ackumulerad inkomst.Observera att du kan begära omprövning om så önskas, men detta måste göras inom en sexårsram för aktuellt inkomstår.
 • Kan jag betala ut ett avgångsvederlag i omgångar?
  Om du har en anställd som ska få en klumpsumma i avgångsvederlag går det att betala ut en viss summa pengar i samband med att den anställde slutar sin tjänst, och resten av summan vid senare tillfälle. Vanligtvis görs detta för att den anställda ska slippa betala värnskatt.
 • Vinner jag på att inte ta ut lön till mig själv?
  Som företagare kan du välja att avstå från löneuttag för egen del, och låta pengarna verka i företaget. Skattesatsen är 32 – 57 % för inkomst och 31 % för arbetsgivaravgifter. Kom bara ihåg den allmänna pensionen och den sjukpenninggrundande inkomsten.
 • Vad innebär 3:12 regeln?
  Det är ett regelverk som styr hur du som företagare blir beskattad för eventuellt kapital som räknas som inkomst (och därmed vinst). Reglerna är till fördel för företagaren, i synnerhet småföretagare, då de ger möjligheg att betala så lite som 20 % i skatt. I Sverige är det en låg skattesats.

Aktivitetsstöd - Sammanfattning

 • Ackumulerad inkomst är ett begrepp som används för inkomster som en företagare har tjänat in under olika beskattningsår, men som betalas ut under ett annat beskattningsår.
 • Det kan röra sig om ett långsiktigt projekt som du som företagare arbetar med löpande, men inte får betalt för förrän det är helt avslutat.
 • För att ersättningen ska räknas som en ackumulerad inkomst ska den ha tjänats in under minst 2 års tid.
 • Inkomsten beskattas vid senare tillfälle, dock vid ett och samma tillfälle under ett och samma beskattningsår.