Den som äger en andel i ett aktiebolag kallas aktieägare. En andel i bolaget kallas aktie, och antalet aktier kan variera stort mellan olika bolag, och ha mycket olika värde. Ett aktiebolag kan ha en eller flera aktieägare, och dessa får del av företagets vinst genom utdelning.

  • Aktieägare äger genom sina aktier en andel i ett företag
  • Aktieägare får delta i, och rösta på företagets bolagsstämma
  • Olika sorters aktier ger olika många röster på bolagsstämman
  • Aktieutdelning är ett sätt för aktieägare att få del av företagets vinst
  • En aktieägare kan välja att sälja sina aktier, om det finns någon köpare
  • Ett företag kan ha en eller flera tusen aktieägare
  • Alla aktier och aktieägare finns förtecknade i en aktiebok. Aktieboken är offentlig.

De flesta aktiebolag är enmansbolag

Ett aktiebolag måste ha minst en ägare, och de flesta har bara en, som då alltså äger alla aktier i företaget. Den som startar ett aktiebolag ska vid uppstarten upprätta en stiftelseurkund. Där anges bland annat hur mycket som ska betalas för varje aktie, och hur många aktier som ska tecknas.
Aktieägare är den som äger aktier i ett företag
För privata aktiebolag krävs minst 50 000 kronor i aktiekapital. Aktiekapitalet är alltså det du från början betalar för aktierna, och det kan komma från en eller flera delägare. Aktierna betalas genom insättning av pengar på ett särskilt konto i banken, eller genom så kallad apportegendom.

Olika typer av aktier

Ett bolag kan välja att ge ut aktier av olika slag. De olika aktieslag som utgivits ska skrivas in i bolagsordningen. A-aktier och B-aktier kallas stamaktier, och företaget kan välja att även ge ut C- och D-aktier. Olika aktieslag har olika antal röster per aktie på bolagsstämman. Stamaktier skiljer sig från till exempel preferensaktier.

Preferensaktier har ett fast utdelningsbelopp, men ett lägre röstvärde än stamaktier, och har ofta företräde till utdelning framför stamaktierna. Dessutom har den som äger preferensaktier ofta rätt till ett fastställt inlösenbelopp om aktiebolaget skulle upplösas, men inget därutöver. Vilka villkor som ska gälla för respektive aktieslag bestäms av företaget.