En aktieägarförteckning är en daterad kortare sammanfattning av vissa delar av den information man kan hitta i bolagets aktiebok. Aktieboken förändras över tid och då förändras självklart även aktieägarförteckningen. Av den anledningen ska den dateras så att man vet vilken tidsperiod som förteckningen då gäller.

  • Aktieägarförteckningen är en kort sammanfattning av bolagets aktiebok
  • Det är viktigt att datera förteckningen då innehållet förändras över tid
  • Förteckningen är mer lättöverskådlig än aktieboken vilket är en fördel vid flera tillfällen
  • Förteckningen består oftast av rader av namn med eventuellt personnummer/organisationsnummer
  • I förteckningen hittar man också antalet ägda aktier, röstandel, antal röster och ägarandel
  • Vanligen visas också vilken typ av aktie ägarna har
  • En aktieägarförteckning kan inte ersätta en aktiebok

En snabb översikt

Börskurser för aktier på datorskärm

En aktiebok krävs alltid men med hjälp av en aktieförteckning kan man snabbt få en uppfattning om hur aktierna är fördelade mellan ägarna. På så vis behöver man inte läsa hela aktieboken i jakt på relevant information. När en förteckning sammanställs kan man välja att lista ägarna i bokstavsordning vilket är lämpligt vid exempelvis årsstämman.

Man kan också välja att upprätta förteckningen genom att presentera huvudägarna. Ett sådant exempel är att lista innehav och namn hos de 5-10 största delägarna. Resterande delägare kan sedan redovisas på en enda rad. Oavsett vilken metod man väljer så blir informationen lättillgänglig vid behov.

Ersätter inte aktieboken

Det finns ingen skyldighet att göra och hålla en aktieförteckning, det är däremot en skyldighet att föra aktiebok. Därför är det viktigt att minnas att en aktieförteckning inte på något vis ersätter aktieboken. Att föra en aktiebok är en straffsanktionerad skyldighet för ett bolag så man vill inte slarva med det.

En aktiebok måste upprättas direkt efter det att alla stiftare har undertecknat stiftelseurkunden. Den är offentlig vilket innebär att den ska vara tillgänglig för allmänheten. Så snart någon förändring sker, som när uppgifter i bolaget ändras eller en aktie säljs, måste aktiebok uppdateras så att den alltid har relevant information.