Aktieägartillskott innebär att aktieägarna betalar in mera kapital till ett aktiebolag. Man bör därmed vara medveten om att det inte finns någon definition varken i civilrättslig eller i skatterättslig lagstiftning. Syftet med ett aktieägartillskott är att förbättra ett företags finansiella ställning, och speciellt att förbättra likviditeten.

I de flesta fall lämnar samtliga aktieägartillskott till företaget men i vissa fall är det endast de största aktieägarna som gör det. Aktieägartillskott kan även ske i kombination med kapitaltillskott, dvs när personer som inte är aktieägare tillför kapital. Samma villkor gäller då för de som inte är aktieägare.

Aktieägartillskott sker oftast i form av likvida medel men även överföring av sakegendom förekommer, främst bland mindre företag. Vidare brukar man prata om villkorat samt ovillkorat aktieägartillskott. Skillnaden mellan dessa två typer handlar främst om företaget är skyldigt att betala tillbaka kapitalet till aktieägarna eller inte.

  • Aktieägarna tillför kapital för att förbättra företagets ekonomiska ställning
  • Även överföring av sakegendom förekommer i vissa fall
  • Det finns två typer av aktieägartillskott; villkorat och ovillkorat
  • Ovillkorat aktieägartillskott har inget krav på återbetalning
  • Villkorat aktieägartillskott betalas tillbaka när och om företagets egna kapital gör detta möjligt
  • Aktieägartillskott är ett sätt för företag att förbättra sin likviditet
  • I de flesta fall bidrar samtliga aktieägare till aktieägartillskottet

Villkorat vs ovillkorat aktieägartillskott

Syftet med ett aktieägartillskott är att förbättra ett företags finansiella ställning
Som vi redan har nämnt så handlar skillnaden mellan villkorat och ovillkorat aktieägartillskott om huruvida tillskottet beräknas betalas tillbaka eller inte. Ovillkorade aktieägartillskott lämnas alltid utan återbetalningskrav och betalningen är inte heller avdragsgill för aktiebetalarna. Eftersom att det är ett permanent tillskott för företaget läggs värdet till på anskaffningsvärdet för företagets aktier.

Villkorat aktieägartillskott lämnas med överenskommelsen att det ska betalas tillbaka om och när företaget har möjlighet till detta. Alla beslut om återbetalning sker på bolagsstämman (dit alla aktieägare är välkomna). Återbetalning av villkorade aktieägartillskott går dock alltid före andra utdelningar till aktieägarna och återbetalningen sker ofta successivt.

När en aktieägare får tillbaka pengar från ett villkorat aktieägartillskott så är detta skattefritt. Om ettföretag skulle gå in konkurrs innan ett villkorat aktieägartillskott har återbetalats så kommer återbetalningen ske innan övriga aktieägare får någon utbetalning men efter att övriga lånegivare har fått ut full ersättning.

För- och nackdelar med aktieägartillskott

För företag som står inför ekonomiska problem så finns det flera vägar att gå: banklån och andra krediter, nedskärningar, försäljning av lager och, så klart, aktieägartillskott. Alla dess har sina egna för- och nackdelar. Ett aktieägartillskott är en mycket ekonomisk metod att öka kapitalet, antingen tillfälligt eller permanent.

Eftersom att villkorade ägartillskott sker utan återbetalningskrav så får företaget möjlighet att låta dess ekonomi växa utan att behöva lägga all inkomst på återbetalningar vilket skulle hindrat återhämtningen. Så vida ett företags bolagsstämma inte har beslutat att börja återbetalningen så kan inte ränta läggas på villkorade aktieägartillskott.

Därmed kan det uppröra aktieägare när företag begär mer kapital och detta kan skada företagets rykte. Aktieägartillskott kan sända signaler att företaget har ekonomiska problem vilket minskar förtroendet hos kunderna. Tänk på att varje fall är unikt, en ekonomisk rådgivare kan ge bäst råd om ditt företag står inför ekonomiska svårigheter.