En aktiebok kallas det register där ett bolags alla aktieägare finns samlade. Det är krav på att varje aktiebolag ska ha aktuella listor på ägarna där namn, person eller organisationsnummer, antal samt förvärvsdatum ska synas. Det är viktigt att veta att man inte står som ägare till aktierna innan likviddagen. Det innebär att den som köper aktier inte finns i aktieboken förrän två bankdagar efter köpet. Likviddagen är den dagen då pengarna dras från kontot och aktierna levereras till vp-kontot eller depån. Samma sak gäller givetvis vid avyttring av aktier och personen står som ägare i aktieboken till aktierna är flyttade och betalningen erhållen. Att det tar två bankdagar innan registreringen sker beror helt enkelt på att vi i Sverige har ett två dagars likvidschema när det gäller handel av aktier.
Den som köper aktier finns inte i aktieboken förrän två bankdagar efter köpet.

Så bokförs aktierna i aktieboken

Hur får då bolaget information om vilka som äger aktierna i bolaget? Det går till på två sätt beroende på vilket typ av konto som aktieägaren har. Ett värdepapperskonto hos Euroclear är registrerat på företagets organisationsnummer eller privatpersonens personnummer. Alla börsnoterade aktiebolag som finns i Sverige finns hos Euroclear och det är även där aktierna ges ut. Det finns även förvaltarkonton som är ett slags samlingskonto som varje bank och fondkommissionär har hos Euroclear. Euroclear begär en förvaltarförteckning av bankerna där de ska redovisa vilka ägarna till aktierna som finns på samlingskontot är.

Aktiebolagen kan begära att få information om vilka deras aktieägare är flera gånger under året. Vanligtvis sker det varje månadsskifte men även inför emissioner, bolagsstämmor och liknande händelser är det vanligt att en extra förvaltarrapportering begärs. Aktieboken uppdateras dock ständigt och är alltid aktuell. Den påverkas inte bara av köp och sälj utan även överföringar, aktielån och liknande. Överföringar sker direkt så länge de utförs under Euroclears öppettider och följer alltså inte ett likvidschema på två dagar utan det blir samma dag. Sker det efter stängning tillkommer en likviddag innan aktieboken är uppdaterad.

När antalet inte stämmer i aktieboken

Det är viktigt att det är rätt ägare som står i aktieboken av flera olika anledningar. Det handlar exempelvis om vem som får rösta på en bolagsstämma, vem som har rätt till en aktieutdelning eller vem som får ta del av ett emissionsförfarande. Då och då kan det uppstå problem med sena leveranser som gör att aktierna inte finns hos rätt ägare i aktieboken. Vanliga anledningar är blankningar utan att täcka upp med ett aktielån eller att någon har av misstag sålt fel aktie.

Det finns även mindre aktiebolag med aktier som inte handlas på börsen och även de måste ha en offentlig aktiebok. De flesta aktieböcker är idag digitaliserade men det finns vissa kupongbolag som tillåts att skriva fysiska. Det är bolagets styrelse som sköter aktieböckerna och de som missköter sitt uppdrag kan få fängelse eller böter. Både digitaliserade och fysiska aktieböcker ska arkiveras i minst tio år. Aktieböcker är viktiga och det är därför det är lag på att varje aktiebolag måste föra en.