Inom finansvärlden är ett aktiebrev det dokument som bevisar att någon (privatperson eller företag) har så kallad andelsrätt i ett svenskt aktiebolag. I aktiebrevet framgår till exempel hur många aktier som personen eller företaget i fråga sitter på samt vilken typ av aktier det rör sig om.

Aktieägare som begär att få ett aktiebrev har rätten att få det utskrivet av aktiebolaget. Aktiebrevet ska alltid vara utställt till en bestämd person. Flera aktier kan många gånger vara representerade i ett och samma aktiebrev. Vid ett överlåtande av en aktie ska aktiebrevet lämnas över till den som köper aktien.

Aktiebrev inom företag

Ett aktiebolag ägs av en eller flera aktieägare och uppdelningen framgår i företagets aktiebok som är en slags register över bolagets aktieupplägg. Att ha en aktiebok är ett krav för alla aktiebolag. Aktiebrevet är dock något som endast måste utfärdas när någon av bolagets aktieägare begär detta.

Ett aktiebrev kan bestå av flera aktier som en och samma aktieägare har i bolaget. Det är främst av praktiska skäl fler än en aktie representeras i aktiebrevet. Vid försäljning eller överlåtelse av en aktie spelar aktiebrevet en viktig roll. Den forne ägaren samt den nya aktieägaren ska skriva under aktiebrevet innan det sänds in till bolagsstyrelsen.

Aktiebolag ägs av en eller flera aktieägare och uppdelningen av aktier framgår i företagets aktiebok. Det är en form av register på ägare och aktieslag. Aktiebrevet är till skillnad från aktieboken inget krav så länge ingen aktieägare begär ett utskrivet aktiebrev. Vid överlåtande av en aktie skriver parterna under innan det sänds in till bolagsstyrelsen.

Frågor och svar om aktiebrev

 • Vad menas med olika aktieslag?
  Det brukar talas om bland annat A-aktie och B-aktie i aktiebolag. Skillnaden mellan dessa ligger i aktieägarnas rösträtt. I årsstämman (viktigaste beslutsorganet i ett bolag) ger en A-aktie 1 röst och B-aktien en tiondels röst. Det innebär i sin tur att A-aktien är ”starkare” än B-aktien.
 • Vad är en aktiebok?
  En aktiebok är en typ av register som alla bolag måste upprätta. Den innehåller en förteckning över bolagets samtliga aktier samt ägare. Det är bolagets styrelse som ansvarar för att aktieboken upprättas. Vid aktieförsäljning ska den nya ägarinformationen omedelbart korrigeras i aktieboken. Vanligtvis är aktieboken en offentlig handling.
 • Vad sker med aktiebrevet vid överlåtelse?
  Om en aktieinnehavare överlåter en eller flera aktier ska aktiebrevet överlämnas till köparen. På aktiebrevet ska det framhållas till vem överlåtelsen är menad för; ”Överlåtes på X”. Säljaren ska skriva under aktiebrevet för att det ska vara giltigt innan det sänds in till styrelsen.
 • Vad sker vid förlorat aktiebrev?
  Om ett aktiebrev kommit på villovägar och inte finns kvar måste bolaget skicka in en ansökan till Bolagsverket om att ”döda” aktiebrevet. Det är ägaren av aktierna som ”dödar” aktiebrevet genom att skriva under blanketten. Andra gånger kan det vara en önskan från bolaget att makulera ett aktiebrev.
 • Vad är en årsstämma?
  Det kan ibland även kallas för bolagsstämma och är ett aktiebolags högsta beslutsorgan. I ett svenskt aktiebolag ska aktieinnehavarna samlas en eller flera gånger per år. I regel är det bolagets styrelse som informerar om årsstämman. Under en bestämd tidsperiod ska sedan aktieägarna anmäla sitt deltagande.

Aktiebrev - Sammanfattning

 • Ett aktiebrev är ett dokument som bevisar att en privatperson eller ett företag har andelsrätt i ett aktiebolag.
 • I aktiebrevet framgår hur många aktier som personen eller företaget i fråga sitter på samt vilken typ av aktier det rör sig om.
 • Aktiebrevet ska alltid vara utställt till en bestämd person.
 • Flera aktier kan många gånger vara representerade i ett och samma aktiebrev.
 • Vid försäljning eller överlåtelse av en aktie ska den forne ägaren samt den nya aktieägaren ska skriva under aktiebrevet innan det sänds in till bolagsstyrelsen.