Om du erbjuder någon att gå in i ett avtal med någon, kallas det för ett anbud. Den ena parten börjar en avtalsprocess på det viset. Ett anbud ska ges till en specifik part. I annat fall, om det riktas till flera obestämda parter, kallas det i stället för ett utbud. Det är blir mer som ett erbjudande till flera personer att gå in i en anbudsprocess. Då måste parterna ha tillräckligt med information, så att de ska kunna bilda sig en uppfattning om ifall de ska agera mer. För att det sedan inte ska fortsätta att betraktas som ett utbud, måste det uppfylla ett antal specifika kriterier: ett erbjudande, ha ett definierat innehåll, ska vara riktat till en specifik prrson eller ett specifikt företag eller dylikt, och det ska vara tydligt att parterna kommit överens om att det är bindande på något sätt.

Anbud vid upphandling

Anbud är vanliga I samband med upphandlingar.

En upphandling är ett initiativ till en process om att komma överens om ett avtal. Upphandling betyder att en offentlig organisation, myndighet eller dylikt, alternativt en privat aktör, ger ut information om vad de planerar att köpa in. De ger olika aktörer möjligheten att lämna in anbud inom en specifik tidsram och under bestämda former. Då ska anbudsgivaren lämna information om vad upphandlare frågar efter. En offentlig upphandling styrs av olika lagar och syftet med det är att det ska bli rättvist för vem som helst att göra affärer med den offentliga sektorn och att alla ska behandlas lika.

Efter att alla anbud lämnats in till upphandlaren, påbörjas en process som i vissa fall kan ta mycket lång tid. Från en vecka till många månader. När genomgången av alla anbud är gjord, får alla anbudsgivarna reda på resultatet. Det kan sedan överklagas inom en begränsad tid. När den tiden har gått, kan upphandlare och anbudsgivaren skriva under ett avtal. När en anbudsgivaren har upphandlat, och avtal skrivits, gäller det under en begränsad period. Sedan kan det förlängas, vilket båda parter oftast i så fall kommer överens om.

Skillnad med upphandling i privat sektor

Det finns en del skillnader mellan privat och offentlig upphandling. En är att en upphandling i privat sektor oftast tar kortare tid. Särskilt om det är stora upphandlingar. Eftersom den offentliga sektorn ska hantera pengar som betalas in av allmänheten via skatt, finns det striktare regler för dem att ingå avtal. Alla offentliga upphandlingar måste på ett mycket strikt sätt följa de lagar som finns för dem medan privata aktörer oftast kan vara friare i den processen. Det kan vara begripligt, då den privata sektorn inte äventyrar offentligt kapital.

Att lämna in anbud är alltså ett brett begrepp som kan innebära att en person lämnar ett anbud till en annan. Ett enkelt förfarande som gör att ett avtal snabbt kan slutas. Det kan också innebära att många hundratals personer lämnar ett anbud till en upphandlare, som sedan i en lång process ska välja ut den eller de som de ska sluta avtal med. Efter det kan eventuella överklagningar pågå innan avtal till sist kan skrivas på. För en framgångsrik näringsidkare kan det vara bra att använda sig av så många sätt som möjligt att lämna anbud.