Anläggningstillgångar, även kända som materiella tillgångar eller materiella anläggningstillgångar är en term som används för redovisning av tillgångar och egendom som inte enkelt kan omvandlas till kontanter. Detta kan jämföras med kortfristiga tillgångar som kontanter eller bankkonton, vilka beskrivs som likvida tillgångar. I de flesta fall kallas endast materiella tillgångar som fasta.

Fordon är ett exempel på anläggningstillgångar

International Accounting Standard definierar anläggningstillgångar som tillgångar vars framtida ekonomiska fördelar sannolikt kommer att flöda i företaget, vars kostnad kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Anläggningstillgångar hör till en av två typer: tillgångar som köps med laglig äganderätt och används och: tillgångar som används av ägaren utan rättslig rätt under en viss tidsperiod.

Vidare kan en fast / långfristig tillgång också definieras som en tillgång som inte direkt säljs till företagets konsumenter / slutanvändare. Som ett exempel skulle ett bageris nuvarande tillgångar vara dess inventering (i detta fall mjöl, jäst, etc.), värdet av försäljningen till företaget via kredit (dvs. debitorer eller kundfordringar), kontanter som innehas i banken, etc.

  • Immateriella, exempelvis patent, goodwill och kostnader för forskning och utveckling
  • Materiella, exempelvis mark, byggnader och inventarier med mera
  • Finansiella, exempelvis fordringar och värdepapper som är avsedda för långsiktigt innehav
  • Anläggningstillgång innebär en tillgång avsedd att användas långsiktigt
  • En anläggningstillgång skiljer sig från en omsättningstillgång
  • Anläggningstillgångar brukar delas in i tre kategorier
  • Är avsedd för långsiktig användning i verksamheten.

Fördjupad information om anläggningstillgångar

Detta företags anläggningstillgångar skulle vara ugnen som används för att baka bröd, motorfordon som används för att transportera leveranser, kassaregister som används för att hantera kontantbetalningar etc. Medan dessa anläggningstillgångar har värde, säljs de inte direkt till konsumenter och kan inte enkelt omvandlas till kontanter.

Dessa är värdepapper som organisationen har köpt och kommer att använda under en längre tid. anläggningstillgångar innefattar normalt varor som mark och byggnader, motorfordon, möbler, kontorsutrustning, datorer, inventarier, anläggningar, maskiner, med mera. Dessa får ofta en mycket mer fördelaktig skattebehandling (avskrivningstillägg) över övriga kortfristiga tillgångar.

Det är viktigt att notera att kostnaden för en anläggningstillgång är inköpspriset, inklusive importtullar och andra avdragsgilla handelsrabatter och rabatter. Dessutom kostnader som kan hänföras till att föra och installera tillgången på den plats som behövs och den initiala uppskattningen av demontering och borttagning av föremålet om de till slut inte längre behövs på platsen.

Lär dig ännu mer om anläggningstillgångar

Perioden för utnyttjande av tillgångar i inkomstgenereringen är vanligtvis mer än ett år, det vill säga på lång sikt. Det är därför obligatoriskt att noggrant bestämma nettoinkomst eller vinst för en period då avskrivningar ska tillämpas på tillgångens totala värde och tas ut mot samma intäkter under samma period.

Eget bokfört värde av en tillgång är i grunden skillnaden mellan den historiska kostnaden för den tillgången och den därmed sammanhängande avskrivningen. Av det ovanstående är det uppenbart att för att kunna rapportera en sann och rättvis av en företags finansiella rättspraxis behöver företaget redovisa värdet av anläggningstillgångar till dess bokförda nettovärde.

Bortsett från det faktum att det ingår i Standardredovisning att värdet av tillgången ska redovisas till nettobeloppet är det bästa sättet att medvetet presentera tillgångarnas värde för företagets ägare och potentiell investerare. Nu har vi gått igenom begreppet anläggningstillgångar och vad det innebär i ett ekonomiskt sammanhang.