Annuitetsmetoden används av företag inom investeringskalkylering och kan ibland även gå under begreppet årskostnadsmetoden. Den har ett nära samband till nuvärdesmetoden och visar lönsamheten för en investering sett till investeringens livstid. Värdet som ges vi beräkningen med metoden är ”annuiteten” och den anges vanligtvis i kronor per år.

Att använda sig av annuitetsmetoden är fördelaktigt när företag överväger ett större inköp till verksamheten. Resultatet från beräkningen är direkt användbart vid jämförelse med kostnaden för att hyra samma objekt, maskin etc. Eftersom annuitetsmetoden ger ett resultat i kronor per år kan metoden vara gynnsam att applicera för att jämföra investeringsalternativ med olika ekonomiska livslängd.

Annuitetsmetoden i företag

AnnuitetsmetodenInom industri och tillverkning är investeringskalkylering ett vanligt inslag för att få fram realistiska underlag inför inköp av maskiner, system eller dylikt. Annuitetsmetoden är en form av investeringskalkylering som företag tar till för att se vilket värde en investering är utslaget på investeringens livstid. Resultatet kan direkt användas för att jämföra med andra alternativ.

Låt säga att ett företag önskar tillverka en ny linje i produktionen och därför behöver en ny maskin för att ta fram rätt prototyp. I det fallet kan det vara fördelaktigt för företaget att investeringskalkylera med annuitetsmetoden. Då ges ett resultat i kronor per år som kan jämföras med vad det skulle kosta att hyra samma maskin.

Inom investeringskalkylering finns olika beräkningsmetoder för att se till en investerings lönsamhet. Annuitetsmetoden ger ett resultat som indikerar hur lönsam en investering är utslaget på investeringens (exempelvis en maskin) livstid. Resultatet kan sedan användas för att jämföra olika alternativ med olika långa ekonomiska livslängder. Helt enkelt ett direkt mått på lönsamhet vid valet av en viss investering.

Frågor och svar om annuitetsmetoden

 • Vilket resultat ger annuitetsmetoden?
  Företag som använder sig av annuitetsmetoden önskar få fram ett resultat som beskriver hur lönsam en investering vore utslaget på dess totala livslängd. Annuitetsmetoden går ibland även under begreppet årskostnadsmetoden, vilket syftar just till att beräkningen ger ett resultat i kronor per år för en viss investering.
 • Vad är annuitetskvoten?
  Termen kan även kallas ROI som kommer från engelskans ”Return on investment” och syftar till annuiteten dividerat med investeringens grundbelopp. Kapitalvärdeskvoten är en jämbördig uträkning när det kommer till investeringar med olika långa livslängder. Annuitetskvoten visar även på en investerings räntabilitet; det vill säga hur lönsamt en vinst är utifrån det egna kapitalet.
 • När är annuitetsmetoden särskild gynnsam?
  Annuitetsmetoden är fördelaktig när det kommer till investeringsalternativ som inte har samma ekonomiska livslängd. Detta för att resultatet från annuitetsmetoden representeras i kronor per år. När företag står mellan att hyra eller köpa en maskin kan annuitetsmetoden också vara en utdelande beräkning som ger ett konkret beslutsunderlag.
 • Vad skiljer annuitetsmetoden och nuvärdesmetoden åt?
  De två metoderna nämns ofta i relaterade sammanhang, men skillnaden ligger i vad resultatet representerar. Annuitetsmetoden visar till skillnad mot nuvärdesmetoden ett resultat i kronor per år medan nuvärdesmetoden visar ett totalt resultat. Bägge metoderna kan användas av företag för att generera tydliga beslutsunderlag vid olika alternativ.
 • Vad ingår i beräkning med annuitetsmetoden?
  Annuitetsmetoden kräver kännedom om grundinvesteringen, det vill säga den ursprungliga kostnaden för att erhålla tillgången. Kalkylräntan ingår också i kalkyleringen samt investeringens nettonuvärde och den ekonomiska livslängden. Annuitetsfaktorn är beräkningens omräkningsfaktor och räknar ut vilken investering som ger bäst lönsamhet per år när alternativ med olika ekonomisk livslängd jämförs.

Annuitetsmetoden - Sammanfattning

 • Annuitetsmetoden kallas även årskostnadsmetoden och visar lönsamheten för en investering sett till investeringens livstid.
 • Metoden är fördelaktig när företag överväger ett större inköp till verksamheten. Resultatet från beräkningen är direkt användbart vid jämförelse med kostnaden för att hyra samma objekt, maskin etc.
 • Metoden används för att få fram realistiska underlag inför inköp av maskiner, system eller dylikt.
 • Annuitetsmetoden ger ett resultat som indikerar hur lönsam en investering är utslaget på investeringens livstid.