Arbetsgivaren kan ibland behöva anpassa arbetsmiljön, om en medarbetare behöver hjälp med att kunna återkomma till sin arbetsplats. Anpassning av arbetsplatser kan till exempel göras genom att det byggs om eller köps in hjälpmedel. Det kan också handla om att hitta andra arbetsuppgifter under en period eller placera om en anställd.

  • Arbetsmiljölagen gäller frågan om anpassning av arbetsplatser
  • Arbetsmiljöverket ger ut föreskrifter om hur arbetsgivare ska arbetsanpassa och rehabilitera
  • När en person som ska komma tillbaka till arbetet efter sjukdom, ska arbetsgivaren anpassa arbetsplatsen
  • Det kan göras genom olika åtgärder som överenskommes med den anställde
  • Till hjälp finns försäkringskassa, arbetsmiljöverk och skyddsombud
  • Vid vissa åtgärder såsom ombyggnad, kan arbetsgivare få bidrag från försäkringskassa
  • Den som svarar bäst på frågor om anpassningar i arbetet är försäkringskassan

Vad innebär rehabilitering

Arbetsmiljöverket ger ut föreskrifter om hur arbetsgivare ska arbetsanpassa och rehabilitera

Rehabilitering i arbete kan handla om utbildning, arbetsträning, anpassningar och ändringar av arbetsuppgifter. Arbetsgivaren ansvarar för rehabilitering och anpassningar på arbetsplatsen. Alternativt kan arbetsgivaren ge någon dessa arbetsuppgifter. Den personen måste ha befogenheter, kompetens, kunskaper och resurser. Planeringen ska göras i samarbete med den berörda medarbetaren och vid behov Försäkringskassan.

Arbetsgivaren måste följa upp denna verksamhet regelbundet, och vid behov göra förändringar. Om arbetsgivaren inte gör detta, och inte ser till att det finns tillräckligt med kunskaper och kompetens i frågan, kan Arbetsmiljöverket träda in och ställa krav på att arbetsgivaren ska anlita hjälp av något slag.

Vilka kan hjälpa arbetsgivaren med anpassningar?

Försäkringskassan har i uppgift att med medarbetaren undersöka de behoven av rehabilitering på arbetsplatsen. Sedan ska arbetsgivaren se till att realisera åtgärderna. Försäkringskassan har ibland ett avstämningsmöte med arbetsgivaren och andra, till exempel en läkare, representant från facket, företagshälsovården eller Arbetsförmedlingen. Arbetstagaren måste godkänna detta.

På ett möte av detta slag diskuteras vilka arbetsuppgifter en medarbetare klarar av att utföra eller inte utifrån sjukdom eller funktionsnedsättning eller sjukdom. Mötet ska också precisera de åtgärder som behövs för att medarbetaren kunna återgå till sitt arbete eller utföra arbetsuppgifter. En plan görs över detta. Företagshälsovården kan också hjälpa till i dessa frågor.