Anskaffningsutgift är en bokföringsterm som helt enkelt avser kostnaden för införskaffandet av en kapitaltillgång. Termen har betydelse i frågor om beskattning när tillgången avyttras. När kapitalvinstbeskattningen beräknas vid en sådan avyttring får bland annat anskaffningsutgiften dras av. Ifråga om inkomstslaget näringsverksamhet används istället begreppet anskaffningsvärde.

Anskaffningsutgiften kan dras av när kapitalvinstbeskattningen beräknas

  • Anskaffningsutgiften avser kostnaden för en tillgång som faller inom inkomstslaget kapital
  • Termen omfattar vad som betalats för tillgången samt hanterings- och hemtagningsutgifter
  • Med hanterings- och hemtagningsutgifter avses i detta sammanhang exempelvis tullar och fraktkostnader
  • Genom att slå samman anskaffningsutgiften och förbättringsutgiften får man fram det så kallade omkostnadsbeloppet
  • Omkostnadsbeloppet är det slutliga avdrag som sker vid en kapitalvinstbeskattning
  • När tillgången utgörs av andelar i ett handelsbolag gäller särskilda regler för uträknandet av anskaffningsutgiften
  • Begreppet som används avseende andelar i ett handelsbolag är justerad anskaffningsutgift

Inte bara köpeskillingen avses

När en tillgång säljs uppstår ofta en kapitalvinst som ska beskattas. När detta sker får säljaren göra avdrag för de kostnader denne haft med anledning av införskaffandet av tillgången. Anskaffningsutgiften är dock mer än tillgångens pris. Som ordet ”anskaffning” antyder rör det sig om de kostnader som krävs för att komma i besittning av tillgången.

Ofta kan dessa kostnader omfatta tullar och frakt, utöver själva köpeskillingen. Dessa ingår därför i begreppet anskaffningsutgift. Att kunna dra av de utgifter som en tillgång givit upphov till är naturligtvis av stor vikt för den som avyttrar den. Genom att omkostnadsbeloppet dras av från försäljningsintäkten

Avyttring av andelar i handelsbolag regleras särskilt

Om den kapitala tillgång som avyttrats består i delar i ett handelsbolag, gäller särskilda regler för anskaffningsutgiftens beräkning och tillämpning. Man använder i dessa fall något som kallas justerad anskaffningsutgift. Begreppet används dock inte endast när andelarna i ett handelsbolag avyttras, utan även i samband med exempelvis räntefördelning för delägarna.

Den justerade anskaffningsutgiften skiljer sig alltså något från den vanliga. Den justerade versionen räknas fram genom att lägga samman den erlagda ersättningen för bolagsandelen med andra tillskott. Från detta dras sedan uttag från bolaget av, varefter man adderar skattepliktiga uttag från bolaget och subtraherar utnyttjade underskott. Resultatet är den justerade anskaffningsutgiften.