En styrelse beviljas i de flesta fall ansvarsfrihet av medlemmarna (aktieägarna eller dylikt) efter att dessa fått information om hur styrelsen har arbetat under det gångna året. Revisorerna brukar ha det som förslag till beslut, och det händer mycket sällan att medlemmarna går emot det.

Ibland händer det i alla fall att årsmötet inte vill bevilja styrelsen ansvarsfrihet, vilket ses det som en skarp markering att man är missnöjd med det arbete styrelsen har gjort. Det kan till exempel finnas misstanke om att allt inte skötts som det ska enligt rådande stadgar, lagar eller regler.

Om det går att bevisa att ett tidigare beslut om ansvarsfrihet till exempel togs under felaktiga förutsättningar, eller att all väsentlig information inte fanns tillgängligt, kan medlemmarna ställa anspråk på skadestånd från styrelsen. Att inte ge ansvarsfrihet för en styrelse kan också vara ett sätt att pressa dem att rätta till något som blivit fel.

  • Under ett årsmöte redovisar styrelsen sitt arbete
  • Årsmötet ska ta del av styrelsens årsberättelse
  • Styrelsen får inte undanhålla viktig information under årsmötet
  • Styrelsen får inte förvanska eller ge felaktig information
  • Om styrelsen får fortsatt förtroende av årsmötet, beviljas de ansvarsfrihet
  • Vanligast är att en styrelse beviljas ansvarsfrihet
  • Att inte beviljas ansvarsfrihet är en allvarlig markering

Kritik mot ansvarsfrihet

Att inte beviljas ansvarsfrihet är en allvarlig markeringDet har under den senaste tiden riktats kritik mot ansvarsfriheten. Bland annat har det sagts att detta i internationella sammanhang tycks vara ett märkligt svenskt krav, eftersom det inte är obligatoriskt i många utländska bolag. En anledning kan även vara att svenska styrelser numera har en ökat internationell sammansättning, varvid denna rutin blir lite märklig.

En engelsman eller amerikan har svårt för att förstå vitsen med att fria styrelsen från ansvar när allt har fungerat. Frågan är vilken effekt det har att ge styrelsen ansvarsfrihet, eftersom till exempel strukturen i ett aktiebolag, eller olika skyldigheter och rättigheter i olika delar av ett företag kan skapa oegentligheter i hela bolaget.

Det har också uttalats kritik om att det ska vara en viss procentandel som fattar beslut om att inte ge ansvarsfrihet, eftersom allvarliga förseelser då lättare kan sopas under mattan. Det kan vara svårt att gå emot ett enigt årsmöte och förmå dem att fatta detta tydligt markerande och negativa beslut.

Om ansvarsfriheten skulle tas bort?

Å andra sidan sägs det att om ansvarsfriheten skulle avskaffas skulle det bli svårt att kunna rekrytera och få kompetenta personer att arbeta i bolagsstyrelser, eftersom de i så fall tar så höga risker att de inte anser det vara värt att ta sådana uppdrag.

Det har också ansetts att det från en affärsmässig synpunkt kan vara mycket väl motiverat att ta risker i varje form av företagande och att de som sitter i en bolagsstyrelse inte ska hämmas att ta risker av rädsla för att sedan bli anklagade för att de gjort fel.

Eftersom ett arbete i en styrelse bedöms vara svårt och komplext, ska det inte göras svårare genom att lägga ett personligt ansvar för styrelsemedlemmar att bli ansvariga för eventuella skadestånd. Men i praktiken ger ändå ett beslut om att inte ge ansvarsfrihet än så länge väsentligt begränsade konsekvenser.