När ett aktiebolag bildas eller säljer aktier så kan dessa betalas antingen med pengar eller med så kallad apportegendom. Apportegendom innebär att den som köper aktier för över tillgångar som har ett ekonomiskt värde som motsvarar aktierna till bolaget. Om detta sker vid nybildning av bolag måste det framgå att detta är tillåtet i stiftelseurkunden.

Utöver detta så krävs det att en legitimerad revisor gör ett skriftligt utlåtande om betalningen och vad den är värd. I utlåtandet, som ska bifogas till Bolagsverket, måste det bland annat framgå vad egendomen som ska överföras till bolaget består av och att egendomen är av nytta för bolaget.

Ytterligare behöver intygas att egendomen faktiskt har överförts till bolaget i sin helhet, vad egendomen beräknas vara värd och på vilket sätt som egendomen har blivit värderad. Dessutom behöver det tydligt framgå om det finns oklarheter eller svårigheter med att göra värderingen. Exempel på vad apportegendomen kan bestå av:

  • Andra aktier eller värdepapper som överförs till ett nybildat bolag.
  • Varulager som kan säljas eller på annat sätt vara till nytta för bolaget.
  • Fastigheter som ska användas av eller generera intäkter till bolaget.
  • Fordon som kan nyttjas i bolagets verksamhet.
  • Maskiner eller annan utrustning som kan användas i verksamheten.
  • Patenterade uppfinningar som kan nyttjas inom bolagets verksamhet.
  • Att åta sig att utföra vissa arbeten eller tjänster inom bolaget räknas INTE som apportegendom.

Apportegendom måste vara till nytta för bolaget

Varulager är ett exempel på apportegendom.

En förutsättning för att apportegendom ska vara godkänd som insats för aktier är att egendomen är till faktiskt användning och nytta för bolaget. Det spelar alltså ingen roll om apportegendomen är värderad till en summa som täcker värdet för aktierna om egendomen i sig inte kan nyttjas på något sätt i verksamheten.

I många fall är nyttan av egendomen i bolaget enkel att värdera. Det kan till exempel handla om maskiner som behövs för att kunna bedriva verksamheten eller patent eller mjukvaror som hela affärsidén i bolaget grundar sig på och som överförs i bolaget vid uppstart.

Andra typer av egendom kan vara svårare att motivera, till exempel dyr teknisk utrustning som inte har en uppenbar användning i verksamheten. Här ansvarar ägaren av egendomen för att på ett korrekt sätt beskriva hur nyttan ser ut för bolaget så att revisorn kan tydliggöra en motivering i underlaget till Bolagsverket.

Hur ska apportegendom värderas

Apportegendomens marknadsvärde måste intygas av revisor. Det här gäller även mindre aktiebolag som inte har revisorsplikt. Det vill säga, om man vill bilda ett bolag , oberoende av storlek, där hela eller delar av insatsen består av apportegendom så måste en revisor anlitas för värderingen. Det här brukar kosta några tusenlappar.

Hur egendomen kommer att värderas beror helt och hållet på vad egendomen består av. Marknadsvärdet kan vara relativt enkelt att ta reda på för till exempel maskinell utrustning, varulager, fastigheter och andra materiella tillgånger. Immateriella rättigheter som patent och uppfinningar kan vara betydligt svårare att värdera korrekt och denna svårighet bör tydliggöras i revisorsintyget.

Om egendomen som överförs i bolaget beräknas ha ett högre värde än värdet på aktierna så blir mellanskillnaden en skuld till aktieägaren. Om pengar finns i bolaget är det enklast att reglera skulden direkt genom att betala ut mellanskillnaden till aktieägaren, annars bör detta göras så snart medel finns.