Apportemission, eller apportegendom, är när man förvärvar nya aktier men betalar med andra tillgångar än pengar. Man kan till exempel betala med fordon, kontorsutrustning eller andra tillgångar. Man måste redovisa i förväg vad apportemissionen innehåller och detta skall alltid godkännas av auktoriserad eller godkänd revisor.

  • Apportemission är ett annat ord för apportegendom.
  • Apportemission är möjligheten för företag att förvärva aktier genom annan betalning än kontanter.
  • Man kan köpa ett företag genom en apportemission.
  • Apportemission kan även vara patent eller liknande rättighet.
  • Apportemissionen måste redogöras och godkännas på bolagsstämman.
  • Apportemissionen måste godkännas av en auktoriserad revisor.
  • En apportemission medför ofta förändringar i maktbalansen i företaget.

Förfarande vid köp av nya aktier

En apportemission medför ofta förändringar i maktbalansen i företaget.

Vid köp av nya aktier finns tre olika alternativ till betalning. antingen betalar man köpet med pengar, så kallad kontantemission, med apportemission eller genom kvittning, även kallat kvittningsemission. Vid kontantemission sätts pengar in på ett speciellt konto som öppnats just för nyemissionen. Nyemission betyder köp av nya aktier.

Finansierar man nyemissionen med en apportemission skall detta redogöras i ett yttrande där det klart framgår vilka tillgångar som använts vid nyemissionen. Detta yttrande om betalning skrivs av godkänd/auktoriserad revisor. Det tredje betalningsalternativet, kvittningsemission, innebär helt enkelt att man kvittar företagets fordringar mot nya aktier.

Fördelar och nackdelar med en apportemission

Fördelarna med apportemissioner anses av de flesta väga tyngre än nackdelarna. Det är ett enkelt sätt att förvärva nya aktier och på så sätt öka företagets tillgångar. Man kan även köpa hela företag med apportemissioner. Detta händer då det köpande bolaget ökar aktieinnehavet i det säljande och på så sätt tar över det nya företaget.

En nackdel med apportemissioner är att när ett företag köps upp på detta sätt så ändras maktbalansen i företagets ledning. Detta kan få katastrofala följder för företaget beroende på förvärvande företags intentioner. Befintliga aktieinnehavares rätt till förköp kan också negligeras, och det finns en risk för felvärdering som kan ge negativa följder.