Hälso- och sjukvården ansvarar för den medicinska rehabiliteringen av personer som behöver arbetslivsinriktad rehabilitering för att komma ut på arbetsmarknaden, eller komma tillbaka till arbetet efter en sjukdom eller olycka. För arbetsgivare gäller att de ska anpassa arbetssituationen och ge förutsättningar för medarbetaren att komma tillbaka, eller få andra arbetsuppgifter inom organisationen.

  • Hälso- och sjukvården ansvarar för den medicinska rehabiliteringen av den som är skadad.
  • Arbetsgivaren ansvarar för åtgärder för att hjälpa medarbetaren att, om möjligt, komma tillbaka i arbete.
  • Den skadade ska medverka i sin egen rehabilitering.
  • För arbetslösa finns specialister hos Arbetsförmedlingen som kan hjälpa den som behöver rehabilitering.
  • Hälso- och sjukvården ska föreslå åtgärder för att hjälpa den skadade att återfå sin funktionsförmåga.
  • Arbetsgivaren ska hålla löpande kontakt med sin medarbetare under sjukfrånvaron och, om möjligt, anpassa arbetssituationen.
  • Försäkringskassan gör en bedömning av den skadades arbetsförmåga rätten till ersättning.

Rehabilitering vid arbetsskada

Det finns inga särskilda regler om rehabilitering vid arbetsskada, utan samma regler gäller som vid annan rehabilitering. Medarbetare som inte kan fortsätta sitt arbete kan få rehabilitering för att kunna komma tillbaka. Det kan också handla om byte av arbetsuppgifter eller omskolning till ett annat arbete.
Arbetslivsinriktad rehabilitering ska möjliggöra återinträde på arbetsmarknaden.
Rehabiliteringen kan handla om att återställa fysisk eller psykisk funktionsförmågan. Den skadade ska så långt som möjligt medverka i åtgärderna, men de ska vara rimliga och ta hänsyn till den skadades förhållanden, som till exempel ålder, bostadsförhållanden och tidigare arbetsuppgifter. Personer som har fått en skada godkänd som arbetsskada kan få livränta från arbetsskadeförsäkringen.

Åtgärder vid rehabilitering

För att förkorta sjukskrivningstiden eller öka nedsätt arbetsförmåga finns flera åtgärder som kan vidtas för att den som har nedsatt arbetsförmåga ska komma i arbete igen. Arbetsgivaren har en skyldighet att genomföra de åtgärder som krävs för att underlätta att hen kommer i arbete igen.

Arbetsgivaren kan få bidrag till arbetshjälpmedel om en medarbetare behöver det för att komma tillbaka till arbetet efter en längre sjukskrivning, eller har en bestående funktionsnedsättning och behöver hjälp att utföra sitt arbete. Arbetsgivaren ansvarar för att arbetsplatsen har en bra arbetsmiljö, och kan inte få bidrag till anpassning som normalt behövs i verksamheten.