Vad innefattar Årsredovisningslagen?

Ett företag ska enligt lag upprätta en årsredovisning. Årsredovisningen får inte se ut hur som helst, utan innehållet regleras av årsredovisningslagen (ÅRL). Syftet med lagen är att alla årsredovisningar ska bli så enhetliga som möjligt och att de ska gå att jämföra med varandra. Lagen innehåller även bestämmelser om upprättande och offentliggörande av delårsrapporter och koncernredovisningar.
Reglerna i ÅRL omfattar alla företag som ska avsluta räkenskaperna med en årsredovisning: aktiebolag, handelsbolag med minst en juridisk delägare, ekonomiska föreningar samt stiftelser med bokföringsskyldighet. En enskild firma som inte omsätter några större summor omfattas inte, utan kan istället upprätta ett förenklat årsbokslut. ÅRL är en ramlagstiftning som fylls ut av allmänna råd och rekommendationer.

Varför ska jag bry mig om ÅRL?

När du ska upprätta en årsredovisning är det viktigt att du följer de regler för utformningen som finns i ÅRL. Här anges bland annat vilka delar som ska ingå, hur balans- och resultaträkningen ska presenteras och hur årsredovisningen ska offentliggöras. På Bolagsverkets hemsida finns en mycket användbar årsredovisningsguide.
Det är viktigt att årsredovisningen för ditt företag upprättas och skickas in till Bolagsverket i tid, annars måste företaget betala en förseningsavgift på 5 000 kronor. Om det går en längre tid riskerar du i värsta fall att bli åtalad för bokföringsbrott. Se till att ha en bra planering och en god kontakt med din revisor.
  • ÅRL är en lag som anger reglerna för hur ett företags årsredovisning ska upprättas och offentliggöras.
  • Alla företag i Sverige måste sammanställa en årsredovisning och skicka in till Bolagsverket
  • ÅRL är baserad på direktiv från EU. Ibland förändras direktiven och nya regler införs. De senaste ändringarna gäller fr o m 1 januari 2016.

Vad ska en årsredovisning innehålla?

Årsredovisningens delar består av balansräkning, resultaträkning, noter och förvaltningsberättelse. Alla dessa delar ska finnas med. Balansräkningen visar vilka tillgångar företaget har och hur de är finansierade. Resultaträkningen innehåller uppgifter om företagets resultat och hur det har uppkommit. Noterna är tilläggsupplysningar och förvaltningsberättelsen visar verksamhetens utveckling.

Vilka är de vanligaste felen i årsredovisningar?

2017 lämnades över 4 000 felaktigt upprättade årsredovisningar in till Bolagsverket. Ett vanligt fel är att årsredovisningen inte är undertecknad. Kontrollera att alla underskrifter finns med samt att de är daterade. Ett annat fel är att fastställelseintyget saknas. Det ska vara i original, ha underskrift och innehålla datum för bolagsstämman.

Kan jag få hjälp med årsredovisningen?

En redovisningskonsult på en redovisningsbyrå kan hjälpa dig med din årsredovisning. Byrån kan också biträda vid bokföringen. Men kom ihåg att det är du som företagare (eller styrelsen om det är ett större bolag) som är ytterst ansvarig för att årsredovisningen blir korrekt upprättad och inte innehåller felaktigheter.

När ska årsredovisningen skickas in?

En årsredovisning ska lämnas in en gång om året. Årsredovisningen i ett aktiebolag ska ha inkommit till Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets slut. Vanligast är att ett räkenskapsår är detsamma som ett kalenderår och i så fall innebär det att årsredovisningen ska vara inne senast den 31 juli.

Kan jag läsa årsredovisningar från andra företag?

Ja, i princip alla svenska årsredovisningar är offentliga handlingar. I enstaka fall är handlingarna belagda med sekretess. På Bolagsverkets hemsida kan du köpa årsredovisningar som är upprättade från och med 1997 och framåt. Detta kan vara ett bra sätt att till exempel ta reda på mer om dina konkurrenter.