Det är en viss skillnad mellan årsstämma och bolagsstämma. Årsstämma är ett möte som ska ske en gång per verksamhetsår. Bolagsstämma är ett möte som ett aktiebolag kan hålla när det är ett extrainkallat möte. I det stora hela så är dessa stämmor det högst styrande organet i ett företag, parti eller en förening. Vanligtvis brukar årsstämmor innehålla val av styrelse, godkännande av en budget och en verksamhetsplan. Årsstämmor ska meddelas tidigast sex veckor innan och senast två veckor innan. Alla som är medlemmar i en förening eller som har aktier i ett aktiebolag har rätt till att delta. Vid årsstämman så ska medlemmarna i en organisation godkänna föregående års bokslut om det inte har funnits några saker som först måste tas upp innan godkännandet såsom om en person ska friskrivas ansvar eller inte.

Motioner och prepositioner under årsstämman

Det är under årsstämman som en styrelse väljs som ska leda organisationen framåt. En valberedning väljs också som ska ta fram lämpliga kandidater till styrelsen och en del övriga poster i organisationen. Direkt efter årsstämman så börjar deras arbete som ska då avslutas vid nästa årsstämma. Därefter så väljs en ny styrelse m.m. eller väljs samma personer in genom röstning. Medlemmar kan även välja att skriva motioner – alltså förslag. Likaså kan styrelsen göra det och dessa förslag kallas då för propositioner.
Vid årsstämman så ska medlemmarna i en organisation godkänna föregående års bokslut .Motioner och propositioner kan skrivas närsomhelst men det är först under årsstämman som de tas upp för debatt och omröstning. Både motioner och prepositioner måste tas upp under stämman. Om man blev medlem/aktieägare mer än fem dagar innan årsstämman kan man skriva en motion för årsstämman. Aktiebolagslagen från 2005 nämner denna rätt, och rätten att få närvara så länge man har en ägarregistrering. Det gäller alltså inte om man äger aktier i en depå för handel i en bank eller hos en renodlad börsmäklare.

Ansvarsfriskrivning och röstmajoritet

Vanligtvis är det statliga fonder, ägarfamiljer, stiftelser, investmentbolag, försäkringsbolag, pensionsfonder eller liknande som har bland de tyngsta rösterna under en årsstämma. De flesta av deltagarna som kommer till en stämma är dock oftast småsparare med ett relativt litet aktieägande. Under senare år har en allt större kritik växt mot bonussystem, incitamentsprogram och löner bland de som innehar positioner i styrelsen. Denna kritik har vuxit fram både internt och externt – speciellt i de statligt ägda företagen. Vid kontroverser kan en extra bolagsstämma utlysas.

Små aktiebolag behöver inte ha en revisor (även om många ändå har det), men stora aktiebolag måste utse en revisor. Det betyder att under en årsstämma röstas det fram en revisor. Oavsett om det finns en revisor eller inte så röstas det om en styrelse kan friskrivas ansvar eller inte eftersom det är ett obligatoriskt ämne enligt aktiebolagslagen. För att kunna rösta igenom en ansvarsfriskrivning så får inte mer än en tiondel av aktieposterna rösta emot detta. Annars kan en skadeståndsanmälan startas.