Arvode är en ekonomisk term för den ersättning som betalas ut för ett tillfälligt arbete. En egen företagare kan exempelvis ersättas med ett fast arvode per timme för utfört jobb. Arvodet faktureras vanligtvis efter utfört jobb och det är den som gjort jobbet som ”sätter priset” på arvodet. Fackförbund har dock riktlinjer gällande minimiarvoden.

Inom bolagsstyrelser finns också arvode som en slags ersättning för tillfälligt arbete. VD och andra anställda i den dagliga verksamheten har normalt sett en lön, medan ledamöter och suppleanter tar ut ett arvode. Storleken på arvodet beror på olika faktorer så som till exempel arbetsinsatsen, bolagets storlek, specialistkompetens och det personliga ansvaret.

Arvoden inom och utom företag

ArvodeBeroende på vilken bransch det rör sig om är arvode mer eller mindre vanligt. Ett bra exempel är konsultföretag och kreativa enskilda näringsidkare som ofta fakturerar timarvode istället för fasta priser på en tjänst. Även advokatbyråer tenderar att ersättas med arvode och storleken beslutas utifrån olika faktorer.

Ett arvode betalas ut som en betald tjänst och är förenligt med skatt. Aktiebolag betalar till exempel styrelsemedlemmar arvode för sitt utförda jobb. Det är då bolaget som drar av skatten samt betalar arbetsgivaravgifter. Ett arvode behöver inte alltid vara pengar som betalas ut av företaget; det kan även vara andra typer av förmåner.

Arvode förekommer i de flesta branscher och är en ersättning för ett tillfälligt utfört arbete. Advokater, konsulter och kreativa yrkesutövare tenderar i hög grad att fakturera arvode per arbetad timme. Aktiebolag betalar arvode till styrelsens medlemmar, medan exempelvis VD ofta har en lön. Olika faktorer fastställer ett arvode och fackförbund har ofta riktlinjer för minimiarvoden.

Frågor och svar om arvode

 • Är arvode samma sak som lön?
  Arvode kan jämföras med begreppet lön eftersom bägge är en form av ersättning för ett utfört arbete. Ett arvode behöver dock inte vara pengar utan kan vara andra förmånliga ersättningar. Dessutom är lönen mer reguljär och ett arvode är en ersättning för någon typ av tillfälligt uppdrag.
 • Vem beslutar om arvode i en styrelse?
  Det är i regel bolagsstämman som avgör vilket arvode som ska betalas ut till medlemmar som utför olika styrelseuppdrag. Den här sortens arvode kan även vara andra typer av ersättning som tas fram individuellt utifrån personens prestation. Den röda tråden gällande arvode är dock att det är ett tillfälligt uppdrag.
 • Vad är honorar?
  Honorar är ett gammaldags och tämligen ”fint” uttryck för att beskriva den ersättning som betalas för ett tillfälligt utfört arbete. Det är med andra ord en synonym till begreppet arvode och används framför allt i författarvärlden. Då ersätter bokförlaget ofta författare med honorar för det utförda skrivuppdraget.
 • Vad avgör arvodet i ett aktiebolags styrelse?
  Det är flera faktorer som ligger till grund för det beslutade arvodet som ges för utförda styrelseuppdrag. Verksamhetens storlek och personens specialistkunskap väger in liksom uppdragets storlek och omfattning. Det personliga ansvaret för uppdraget kan också avgöra hur stort eller litet ett styrelsearvode är.
 • Hur kan man förlita sig på rimligt satta arvoden?
  Inom styrelser är det bolagsstämman som beslutar om arvodet. När det kommer till företag och enskilda näringsidkare finns ofta riktlinjer som syftar till att branschers arvoden är rimliga. Ett exempel är advokatbranschens ”god advokatsed” som bland annat innebär att arvoden ska vara skäliga.

Arvode - Sammanfattning

 • Arvode är ersättning som betalas ut för ett tillfälligt arbete.
 • Arvode betalas till exempelvis egenföretagare och styrelseledamöter.
 • Ett arvode behöver inte alltid vara pengar som betalas ut av företaget; det kan även vara andra typer av förmåner.
 • Arvode förekommer i de flesta branscher.