Vad menas med Återtagandeförbehåll?

Ett återtagandeförbehåll innebär att en säljare kan förbehålla sig rätten att ta tillbaka en vara som levererats eller ett stycke egendom, från en köpare som brustit i sin betalningsförmåga. Dock måste återtagandeförbehåll ingå i ett köpeavtal om det ska gälla. Tack vare denna rätt så slipper säljaren gå miste om pengar och varor på samma gång.
Det finns dock undantag när återtagandeförbehåll inte gäller och det är om varan som säljs är en konsumtionsvara, om den ska säljas vidare eller om den ingår i en större produkt där den ska infogas någonstans. All form av bearbetning av varan gör också att återtagandeförbehållet är ogiltigt för säljaren.

Återtagandeförbehåll för konsumenter respektive andra företag

Man har som säljare rätt till återtagandeförbehåll oavsett om köpet görs av en näringsidkare eller en vanlig konsument, dock finns det några skillnader att beakta. Om du säljer till en konsument måste du ta hänsyn till konsumentkreditlagen, medan försäljning till näringsidkare omfattas av avbetalningslagen.
Vanliga konsumenter som efter en månad fortfarande inte har betalat, har inget att invända när säljaren kommer och kräver varan tillbaka. För näringsidkare gäller minst 14 dagar av överskriden kredittid men det viktiga är att blicka tillbaka på köpeavtalet och se vad som avtalats. Om inte återtagandeförbehåll förekommer, får säljaren kräva in skulden genom påminnelser och inkasso.
  • Återtagandeförbehåll är en rätt för säljaren att återta icke betalda varor när kredittiden har löpt ut
  • Vid konkurs av köparens företag ingår inte varor som omfattas av återtagandeförbehållet, utan ska skickas tillbaka till säljaren istället för att tillfalla borgenärerna
  • Olika regler för återtagandeförbehåll gäller för privatkonsumenter respektive näringsidkare, se i eftersom konsumentkreditlagen respektive avbetalningslagen

Gäller återtagandeförbehåll främst vid avbetalning?

Ja, framförallt gäller återtagandeförbehåll vid avbetalning, eftersom det är vanligast att köparen missar betalningar vid denna betalmetod. Regler som gäller är att om köparen har släpat efter med en betalning som avser en tiondel av totalbeloppet, mer än 1 månad (14 dagar mellan näringsidkare), så gäller återtagandeförbehållet.

Kan återtagandeförbehåll gälla när man köper en fastighet, t.ex?

Ja, men löptiden är längre, oftast 2 år, och för det andra fordras det vanligen klausuler i kontraktet. Man kan upprätta klausuler som tar ställning till den nya ägarens förfogande över egendomen, alternativt en återgångsklausul som ställer ett visst krav på köparen – t.ex. att denne ska överta fastighetslånet.

Är äganderättsförbehåll samma sak som återtagandeförbehåll?

Ja, på det stora hela kan man säga att äganderättsförbehåll är samma sak, eftersom det är samma rättsverkningar som gäller. Om man vill vara petig så innebär återtagandeförbehåll att säljaren tar tillbaka varan och äganderättsförbehåll att säljaren står som ägare tills dess att varan/egendomen är betald.

Vad händer om köparen kränker säljarens rättigheter?

Om det ingår ett återtagandeförbehåll i ett köpekontrakt, (vilket t.ex. är vanligt vid köp av fordon och maskiner) där det står att köparen inte har rätt att sälja varan vidare innan den har betalats, men köparen ändå gör detta, så har ett brott begåtts, vilket kallas olovligt förfogande.

Måste återtagandeförbehåll stå i köpekontraktet? Kan inte en vanlig indikation på faktura gälla?

Nej. Att enbart skriva på en faktura att säljaren kräver rätten till återtagandeförbehåll är helt ogiltigt. Återtagandeförbehållet ska framkomma i kontraktet i samband vid köpet och inte efteråt. Då har säljaren ingen rätt att återta varan utan måste håva in skulden på sedvanligt vis.