Begreppen godkänd revisor och auktoriserad var tidigare två olika grader av auktorisation. Godkänd revisor kunde en person bli om denne uppfyllde ställda krav i Revisorslag fjärde paragrafen. Denna typ av auktorisation togs bort 2013 och numer finns endast begreppet auktoriserad revisor. Revisorsinspektionen tilldelar en sådan titel för de som uppfyller kraven i Revisorslag femte paragrafen.

  • Godkänd revisor har ersatts av auktoriserad revisor
  • För att få praktisera som revisorsassistent krävs 110 högskolepoäng
  • Praktiken som revisorsassistent varar i minst fem år
  • En auktoriserad revisor äger rätt att utföra lagstadgad revision
  • En revisor för exempelvis enskild firma behöver inte vara auktoriserad
  • Regeringens myndighet med experter som handhar frågor rörande revisorer och revision heter Revisorsinspektionen
  • En icke auktoriserad revisor kallas för lekmannarevisor

Utbildning och praktik

Godkänd revisorDen som siktar på utbildning vilket leder till yrket revisor skall studera och ta examen på högskola inom företagsekonomi. Dessutom skall det ingå särskilda studier inom redovisning, associationsrätt, skatterätt och statistik med mera. Efter examen måste en aspirant ha arbetat minst fem år hos en auktoriserad revisonsbyrå och där ha sysslat med arbete inom revision.

Det yrkesmässigt bedrivna arbetet under fem år bör utvisa att personen är lämplig för yrket och vara redbar. Arbetet skall bedrivas i detalj som föreskrivits under utbildningen. Sista steget är att genomgå och bli godkänd i det prov som Revisorsnämnden anordnar för blivande auktoriserade revisorer. Denna kallas för ”Högre revisorsexamen”.

Många krav för auktorisation

Detta med att bli bedömd som redig innefattar en rad krav. En blivande revisor får inte vara i konkurs eller vara ålagd näringsförbud. Vidare får man inte ha förvaltare som utsetts enligt föräldrabalken eller ha förbjudits vara juridiskt eller ekonomiskt biträde. Att personen är myndig följer automatiskt med den långa utbildningstiden.

En auktoriserad revisor har sitt godkännande fem år i taget efter att detta meddelats av Revisorsinspektionen. Det kontrolleras att revisorn verkligen varit yrkesverksam och dessutom fortfarande anses som redbar. För att kunna väljas som revisor i ett aktiebolag krävs att denne är auktoriserad. Det som skall vara dennes ledord är ”God revisorssed” och ”God revisionssed”.