Inom en del yrken eller verksamhetsområden krävs en slags certifiering eller licens som bevisar att den utövande är auktoriserad. Auktorisation är ett bemyndigande som utfärdas av statlig eller regional myndighet eller inom branschorganisationer. För att fastslå att en fysisk eller juridisk person kan bli auktoriserad krävs vissa prövningar eller prov.

  • Auktorisation innebär att någon är godkänd inom sitt yrkesområde
  • Auktorisation kan jämställas med certifiering eller licensiering
  • Auktorisation kan tilldelas en enskild person eller ett företag
  • Myndigheter, länsstyrelser eller branschorganisationer är de som utfärdar auktorisation
  • En auktoriserad revisor är en godkänd revisorsaspirant
  • För att bli säkerhetsvakt eller ordningsvakt krävs en slags auktorisation
  • Bemanningsföretag, bevakningsföretag måste vara auktoriserade likväl som att elinstallatörer behöver certifieras

Auktoriserad revisor är godkänd

Auktorisation

En av de mest framträdande titlarna inom auktorisation är auktoriserad revisor. En sådan krävs för att granska aktiebolags räkenskaper, bokslut, rapporter och årsredovisningar. För att kunna bli utsedd och godkänd måste personen genomgå en lång utbildning plus praktik hos en auktoriserad revisionsbyrå. Sista steget består av ett slutprov.

Minst åtta år krävs som grund för att få genomföra examen hos Revisorsinspektionen. En högskoleutbildning med 180 poäng skall följas av 3 års praktik samt 2 års praktisk eller teoretisk påbyggnad. Under praktiktiden eller om man inte söker auktorisation kan en person arbeta som internrevisor, lekmannarevisor, redovisningskonsult eller skatterevisor.

Andra områden för auktorisation

Säkerhets- eller bevakningsföretag måste införskaffa auktorisation från respektive länsstyrelse. Ordningsvakter får förordnande från polismyndigheten som ger ett tillstånd liknade auktorisation. Även tolkar och översättare behöver bli godkända för att utföra offentliga uppdrag. Elinstallatörer skall vara certifierade enligt lag och auktorisation gäller för att bli fastighetsmäklare.

Under de senaste årtionden har olika bemanningsföretag förändrat situationen inom svensk arbetsmarknad. De kan i viss mån sägas vara en förmedlare vid sidan om statliga Arbetsförmedlingen. För att kunna utöva de tjänster som bemanningsföretag måste de granskas av auktorisationsnämnden varefter beslut fattas av branschorganisationen Bemanningsföretagens styrelse.