Avsättning är en term som används inom redovisning och som i mångt och mycket har samma betydelse som skulder. Det som skiljer avsättning från en skuld är att beloppet och / eller tidpunkten då den ska infrias kan vara ovissa. Detta inkluderar till exempel pensioner och avgångsvederlag.

AvsättningFör att förtydliga ytterligare, avsättning är den beräkning man gör i planeringen ifall det skulle uppstå en skuld i framtiden. Det är alltså förpliktelser som kan vara säkra eller sannolika, men dock obestämda gällande den tidpunkt eller belopp som ska betalas. Andra exempel på avsättning kan vara för garantiåtaganden och avsättningar för andra framtida betalningar.

Avsättningen ska alltid tas upp i balansräkningen ifall det är en framtida förpliktelse som redan existerar. Ifall det finns en möjlighet att ett utflöde av resurser kan komma att krävas så ska avsättningen redovisas. En avsättning kan beskrivas som en slags skuld, men en avsättning är dock mer oviss att beräkna än en skuld.

  • Avsättning skulder, men skiljer sig då belopp eller tidpunkt för infriande är ovisst
  • Avsättning är således en redovisningsterm som är en särskild post i balansräkningen
  • När man ansöker om ett lån så betalar man oftast en avsättning för lånet
  • Man gör avsättning för utbetalningar av pensioner
  • Garantiåtaganden, dvs man har förbundit sig att betala en garanti, är en annan avsättning
  • Avgångsvederlag är ytterligare något som är svårt att beräkna exakt belopp i förväg
  • Latenta eller tvistiga skatter är ännu ett exempel på avsättning

Vad gäller för redovisning av avsättning?

Det finns flera krav för att få redovisa en avsättning:- företaget har en förpliktelse på balansdagen p.g.a av en existerande aktivitet- man beräknar att ett resurser i form av betalning kommer att krävas för att infria förpliktelsen- det är möjligt att göra en realistisk estimering av beloppet

Avsättningen räknas endast om företaget inte har möjlighet att undvika infriandet av betalningsskyldigheten som händelsen har gett upphov till. Om den framtida utgiften kan undvikas genom handlande finns inte heller grund för avsättning. Denna skyldighet kan grunda sig på lagar, kontrakt eller andra formella och informella förpliktelser.

Vissa informella förpliktelser så som offentliggjorda uttalanden som leder externa parter att förvänta sig infriande av betalningsåtaganden gäller också. Sådana betalningsskyldigheter ska vara gentemot en extern part. Företaget måste inte känna till vem motparten är utan det kan vara en okänd part gentemot vem betalningsskyldigheten infrias.

Förväntad utbetalning av medel och tillförlitlig uppskattning

För att få redovisa en avsättning ska det vara mer troligt än inte att det kommer att innebära en utbetalning av finansiella medel från företaget för att infria förpliktelsen. Om företaget får genomför en utbetalning men får i utbyte ett inflöde av resurser av lika värde så kan man inte redovisa en avsättning.

Avsättningen görs för det belopp som bäst motsvarar en estimering av företagets kostnad för att infria åtagandet. Typen av utgift som man gör en avsättning avgör om estimeringen kan bygga på historiska faktiska kostnader eller beräknas utifrån de riktlinjer som finns inom en viss bransch.

Avsättningar är därmed skuld för en förpliktelse som säkert eller sannolikt kommer att förekomma, men där storlek och / eller tidpunkt för när den ska infrias är okänd. Det finns tydliga riktlinjer för vad som ska redovisas som en avsättning och när det inte är möjligt att redovisa en avsättning.