Med inventarier menas tillgångar som ett företag köper in för att de ska användas stadigvarande i verksamheten. Exempel på inventarier är kontorsmöbler, datorer, maskiner och bilar. Inventarier får inte kostnadsföras direkt utan ska istället bokföras som en tillgång i balansräkningen och kostnadsföras under flera år. Det kallas för att tillgången skrivs av.

För att en tillgång ska räknas som en inventarie ska den vara tänkt att användas långsiktigt i företaget. Ett inköp med en livslängd på max tre år eller med ett lågt värde räknas istället som förbrukningsinventarie och får kostnadsföras direkt i resultaträkningen. Gränsen går vid ett halvt prisbasbelopp, d.v.s. ca. 23 000 kr exklusive moms.

Bokföring av inventarier

De flesta företag köper ibland in exempelvis möbler och datorer som har ett relativt högt värde och behöver veta hur dessa ska bokföras. Reglerna för redovisning av inventarier innebär att en inventarie räknas som en tillgång i balansräkningen. Kostnaden för inköpet får därefter dras av successivt under några år i resultaträkningen genom sk. avskrivningar.

Exempel: Ett företag köper in en dator för 30 000 kr. Den bokförs i balansräkningen som en tillgång på 30 000 kr. Varje räkenskapsår får en del av värdet skrivas av, d.v.s. tas upp som en kostnad i resultaträkningen. Det finns lagstiftning som reglerar hur mycket som får skrivas av per räkenskapsår.

Frågor och svar om avskrivning på inventarier

 • Vad är en inventarie?
  Med en inventarie menas en tillgång som har köpts in med avsikt att användas stadigvarande i ett företag. Det kan t. ex. vara en bil eller kontorsmöbler. I företag som säljer bilar eller kontorsmöbler så räknas istället dess inköp som lagertillgångar eftersom de är avsedda att säljas inom kort.
 • Vad är en förbrukningsinventarie?
  Förbrukningsinventarier är varor med ett värde lägre än ca. 23 000 kr. Även dyrare inköp kan dock räknas som förbrukningsinventarier om livslängden är kortare än tre år. Tänk på att inköp av t. ex. många kontorsstolar och skrivbord räknas ihop och tas upp som inventarier trots att varje stol inte kostar så mycket.
 • Vad menas med avskrivningar?
  Inventarier räknas som en tillgång i balansräkningen men tappar lite i värde varje år. Därför ska tillgången minskas med avskrivningar varje år. Det görs genom att en summa bokförs i kredit på ett tillgångskonto för avskrivningar i balansräkningen. Motsvarande summa bokförs som en kostnad i debet i resultaträkningen.
 • Vad innebär räkenskapsenlig avskrivning?
  Enligt inkomstskattelagen är det tillåtet att göra räkenskapsenlig avskrivning. Det finns två sätt att göra avskrivningar, huvudregeln eller kompletteringsregeln. Huvudregeln innebär att avskrivning får ske med högst 30 % av summan av följande:

  • Räkenskapsårets ingående värde på inventarierna.
  • Anskaffningsvärdet på nya inventarier under året.
  • Minskat med årets försäljningar.
 • Vad innebär kompletteringsregeln?
  Kompletteringsregeln kan användas i de fall då den ger en högre avskrivning än huvudregeln. Kompletteringsregeln kallas även för 20-regeln och innebär att avskrivningar får göras med 20 % av inventariernas anskaffningsvärde varje år. Eftersom 20 % skrivs av varje år så kommer inventarierna att vara helt avskrivna efter fem år.

Avskrivning på inventarier - Sammanfattning

 • En inventarie är t. ex. möbler, maskiner, bilar eller datorer som har en livslängd på mer än tre år och som är tänkta att användas under flera år i företaget.
 • För att ett inköp ska räknas som inventarie måste det även ha köpts in för minst ett halvt prisbasbelopp.
 • Avskrivningar på inventarier görs successivt.