Ett avtal är en överenskommelse som ofta befästs genom ett kontrakt. Avtalet har två eller flera parter och om det bryts kan det få rättsliga följder. För att man ska få teckna avtal krävs rättshandlingsförmåga. Det innebär att parterna måste vara myndiga individer eller juridiska personer.

I Sverige räknas företag, organisationer, stiftelser och föreningar med organisationsnummer som juridiska personer. Det finns flera olika avtalstyper. Man talar ofta om ensidigt eller ömsesidigt förpliktigande avtal. Ett ensidigt förpliktigande avtal är en överenskommelse där ena parten inte har några skyldigheter. Är avtalet ömsesidigt förpliktigade har både parterna rättsligt bindande förpliktelser.

Formavtal är ett avtal som gäller i ett specifikt sammanhang och som måste uppfylla särskild krav för att anses som giltigt. Avtal som rör bodelning och fastighetsaffärer är exempel på detta. Avtal som inte har sådana formkrav kallas ofta för konsensusavtal, de bygger på parternas viljeförklaringar.

  • Ett avtal är en i juridisk mening bindande överenskommelse
  • Juridiska personer och myndiga individer kan ingå avtal
  • Vissa typer av avtal måste ha en särskild form för att vara giltiga
  • Avtal som sluts över nationsgränser kallas ofta för traktat
  • Avtal är en grundläggande del av många affärsverksamheter
  • Möjligheten att teckna rättsligt bindande avtal har funnits under mycket lång tid
  • Avtalsbrott kan leda till böter och även fängelsestraff i svårare fall

Hur regleras avtal?

Avtal

I Sverige är det avtalslagen som drar upp riktlinjerna för hur avtal ska se ut för att vara juridiskt bindande och vad som händer vid avtalsbrott från en eller flera parter. Eftersom det finns flera olika avtalstyper är detta ett mycket stort och komplicerat juridiskt område.

Många jurister specialiserar sig på avtalsrätt och det finns en stor efterfrågan på deras tjänster eftersom avtal är så viktiga inom affärsvärlden. Ett avtalsbrott från ett företag kan innebära att flera andra företag går i konkurs eller går miste om mycket stora belopp som de, på goda grunder, räknat med.

Även för privatpersoner är giltiga avtal viktiga i många situationer. Ett otydligt testamente kan till exempel slita upp allvarliga och svårlösta tvister i en familj. Även en överlåtelse av en fastighet är en komplicerad process som bör följa ett avtal. Så att det är tydligt vem som ansvarar för vad.

Hur formulerar man bra avtal?

Om den situation som de olika avtalsparterna befinner sig i täcks av ett ramavtal kan man enkelt använda ett färdigt sådant och fylla i de data som krävs. Var dock noga med att alla verkligen förstår vad avtalets olika paragrafer innebär och alla information som anges verkligen stämmer till 100 %.

Vid viktiga avtal är det vanligt att låta en jurist eller juridisk rådgivare bistå under avtalsteckningen. Konsumentverket och flera andra institutioner kan bistå med exempel på avtal som liknar det som behöver skrivas. Det kan gälla allt från hyresavtal till avtal om återbetalning av lån.

Under vissa omständigheter kan ett muntligt avtal vara giltigt men skriftliga avtal ger större trygghet för alla parter. Det finn ett antal punkter som ska finnas med i nästan alla avtalstyper. Till exempel vilka som ingår avtal, vad som ingår i överenskommelsen och vad som gäller om avtalet inte uppfylls av en eller flera parter.