Vad menas med Balanslikviditet?

Balanslikviditet är ett väsentligt mått som visar företagets hantering av lager och försäljning och om det sker på ett effektivt sätt. Detta nyckeltal visar med en ingående förklaring hur företaget sköter sina kortfristiga skulder genom att omsätta sina omsättningstillgångar i likvida medel.

  • Formeln för att beräkna balanslikviditeten är Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder x 100.
En kortfristig skuld är till exempel leverantörsskulder, checkräkningskredit och den intjänade semesterlönen för anställda. Kortfristiga skulder skall vanligtvis löpa ut inom max ett år och detta medför att omsättningstillgångarna måste omvandlas till likvida medel för att betala dessa skulder löpande. Balanslikviditetens värde bör uppgå till minst 100% för att täcka kortfristiga skulder och ge en bra betalningsbalans.

Den viktiga kvoten

Som nämnt bör ett företag ha en balanslikviditet på åtminstone 100% för att betala av de kortfristiga skulderna löpande utan bekymmer. Är kvoten mindre än 100 så får företaget svårigheter att betala och då måste antingen varulagret omsättas omgående eller blir man tvungen att avveckla tillgångar som anläggningstillgångar, fasta produktionsresurser eller ta ett lån.
Dessa alternativ leder till en försvagning av verksamheten, vilket kan leda till ytterligare ekonomiska nederlag eller begränsningar. Så även om balanslikviditeten ger en grov indikation på den kortfristiga betalningsförmågan, så är detta ett nyckeltal som kontinuerligt bör överses. Dock bör den alltid bedömas tillsammans med kassalikviditeten. Båda talen ska helst ha ett relativt litet glapp mellan sig.
  • Balanslikviditet är ett mått som visar, i stora drag, hur ett företags kortfristiga betalningsförmåga ser ut och hur effektivt det är att hantera lager och försäljning
  • Varulagret bör alltid ingå i beräkning av balanslikviditet eftersom detta också ingår i omsättningstillgångarna
  • Balanslikviditeten bör analyseras ihop med kassalikviditeten och båda nyckeltalen är enkla att beräkna

Vad är skillanden mellan balanslikviditet och kassalikviditet?

Skillnaden är att i balanslikviditeten medräknas varulagret, medan detta i kassalikviditeten inte medtas. Om man till exempel vill betala skulder utan att sälja av varulagret, så är kassalikviditeten ett mått för att se hur den stundande betalningsförmågan ser ut. Balanslikviditeten utgör mer än uppbackning om fler omsättningstillgångar behöver säljas.

Vad är en bra balanslikviditet?

Man brukar säga att 100% är ett minimum för att klara att betala av de kortfristiga skulderna, men en hygglig och bra siffra för balanslikviditeten är 200%, eftersom man egentligen alltid bör ha ett rimligt överskott av omsättningstillgångar så att man kan gardera sig för plötsliga utgifter.

Bör balanslikviditeten vara större eller mindre i olika branscher?

Ja, det är ett rimligt påstående. Alla branscher är olika och oväntade utgifter dyker upp mer eller mindre beroende på bransch. Likvida reserver kan behövas mer eller mindre om du till exempel befinner dig i utvecklingsfasen i verksamheten eller om du har en viss kundstruktur, med mera.

Kan man planera för likvida reserver och därmed balanslikviditeten i förväg?

Ja, om man inte har ett alldeles nytt företag är det en bra idé att gå tillbaka ett år för att se vilka skulder som hade kunnat budgeteras i förväg samt vilka som utgjorde oväntade utgifter. På så vis kan man hitta en bättre balans.

Finns det något negativt med för stor balanslikviditet?

Ja, absolut. Om nyckeltalet är betydligt större än kassalikviditeten kan det istället leda till att intäkterna faller bort och man står med ett enormt varulager som man får svårt att sälja av. Då kan kostnaderna istället ta upp alltför mycket plats eller det leder till inkuransrisk och ränteförlust.