BalansomslutningBalansräkning är ett begrepp som används inom bokföring. I balansräkningen redovisas företagets tillgångar och skulder i en sammanställning: tillgångar redovisas i en kolumn och skulder samt eget kapital i en annan kolumn. Balansomslutning är summan av företagets tillgångar eller summan av skulder och eget kapital.

Vid summering i de båda kolumnerna ska resultatet vara detsamma om bokföringen har gjorts korrekt. Den dubbla bokföringen är ett kontrollsystem där balansomslutningen för de båda kolumnerna, alltså aktivsidan minus passivsidan, ska bli 0. Detta visar att företagets tillgångar, skulder och kapital är i balans.

När man diskuterar balansomslutning syftar det oftast på företagets totala kapital, det vill säga aktivsidan i bokföringen. Genom att studera förändringar av det totala kapitalet går det att mäta ett företags tillväxt från år till år. Däremot säger inte balansomslutningen så mycket om företagets värde.

  • Balansomslutning är summan av företagets tillgångar eller summan av skulder och eget kapital.
  • Vid summering av aktivsidan och passivsidan i dubbel bokföring ska resultatet vara detsamma.
  • Balansräkningen är ett sätt att visa att företagets tillgångar, skulder och kapital är i balans.
  • Balansomslutning syftar ofta på företagets totala kapital, det vill säga aktivsidan i bokföringen.
  • Balansomslutning förkortas ofta till att bara kallas ”omslutning”.
  • Balansomslutningen kan användas för att mäta ett företags tillväxt.
  • Balansomslutningen visar inte företagets värde eller finansiella ställning.

Hur fungerar en balansräkning?

Balansräkning är ett begrepp som används inom bokföring. Balansräkningen redovisar tillgångar och skulder i en organisation, i en sammanställning av organisationens balanskonton. Den visar alltså en organisations ekonomiska situation vid ett bestämt tillfälle. Balansräkningen används när organisationens årsredovisning görs, vilken utgör ett stöd vid bedömning av företagets värde (om det gäller ett aktiebolag).

I balansräkningen redovisas tillgångar i en kolumn på ena sidan, medan skulder och eget kapital redovisas i en kolumn på andra sidan. Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital kallas balansomslutning. Om bokföringen gjorts korrekt blir summan av tillgångar densamma som summan av skulder och eget kapital.

De båda kolumnerna i balansräkningen brukar kallas för aktivsidan (tillgångarna eller debet) och passivsidan (skulder och eget kapital, även kallat kredit). Denna dubbla bokföring fungerar som ett kontrollsystem eftersom resultatet vid summering ska vara detsamma. Balansomslutningen blir då 0, vilket visar att företagets tillgångar, skulder och kapital är i balans.

Bra att veta om balansomslutning

Balansomslutning förkortas ofta till ”omslutning”. Detta ska inte sammanblandas med ”omsättning”, som ju är kopplat till företagets resultaträkning. När man talar om omslutning gäller det alltid företagets balansräkning och det är summan av tillgångarna i balansräkningen (det totala kapitalet) som åsyftas. Omsättningen är den summerade försäljningen.

Balansomslutningen säger inte så mycket om företagets värde eller finansiella ställning, men omslutningen kan användas på andra sätt. Genom att studera förändringar av totalt kapital – alltså skillnaden mellan årets och föregående års balansomslutning – kan man mäta företagets tillväxt. Detta gör man ofta genom att skapa ett nyckeltal, som då blir måttet på företagets tillväxt.

Balansomslutning kan alltså syfta både på summan av ett bolags tillgångar och på summan av skulder och eget kapital. Eftersom summering av skulder och eget kapital (passivsidan i bokföringen) resulterar i ett minusbelopp brukar det vara aktivsidan man menar när ett företags eller bolags omslutning diskuteras.