Ett dokument som visar upp en verksamhets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst tillfälle, kallas för balansräkning. Det är balansräkningen som ger verksamheten en övergripande bild av deras ekonomiska ställning. I samband med årsredovisningen upprättar man även en balansräkning som avser tiden fram till den sista dagen av räkenskapsåret.

Det brukar finnas två kolumner i en balansräkning: en för skulder & eget kapital, och den andra kolumnen är för tillgångar. Kolumnen med tillgångar kallas för den aktiva sidan eftersom det är där pengainflödet finns. Kolumnen för skulder och eget kapital kallas för den passiva sidan.

Balansräkning tillsammans med resultaträkning utgör obligatoriska delar av en årsredovisning och måste ställas upp enligt ett enhetligt system för att uppfylla god redovisningssed. Uppställningsformen påverkar bland annat i vilken ordning som posterna i balans- och resultaträkningen ska komma. Detta är för att man bland annat ska kunna jämföra balansräkningar mellan olika år.

  • Måste uppföras enligt en särskild uppställningsform i en årsredovisning.
  • En av två kolumner ska vara den passiva sidan med eget kapital och skulder.
  • Den andra kolumnen ska vara den aktiva sidan med tillgångar.
  • Balansräkning kan uppföras när som helst under ett företagsår.
  • Ett aktiebolag ska normalt sett ha uppfört en balansräkning på balansdagen, vanligtvis 31:a december.
  • Finns i olika former beroende på om balansräkningen är intern eller för externt bruk.
  • Kan tydligt visa ett företags finansiella situation och behov.

De olika kolumnerna

En balansräkning ska alltid vara uppdelad i två olika delar; tillgångar och eget kapital och skulder. Tillgångarna består av omsättningstillgångar och verksamhetens anläggningstillgångar, eget kapital och skulder består av korta- och långfristiga skulder. Summan av tillgångar och summan av skulder och eget kapital, ska vara lika stora.
Balansräkning
Med dessa kolumner kan sedan intressenter, aktieägare, media eller andra enkelt se och jämföra viktiga nyckeltal och värden och få en god inblick i företagets ekonomi. Om ett företag vill söka ett lån är det bland annat balansräkningen som banken tittar på (i och med att balansräkningen är en del av årsredovisningen).

Som tillgångar räknas anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Anläggningstillgångar är byggnader, maskiner och liknande. Detta återfinns hos företaget stadigvarande. Omsättningstillgångar är flyktiga tillgångar såsom varor, fordringar på kunder och leverantörer, eller andra värden som på kort tid kan omsättas för att få in kapital till företagets rörelsekapital.

Olika former av balansräkning

Ett företag kan även upprätta en balansrapport. Det är en förenklad version av en balansräkning. En balansrapport är främst ämnad att vara ett internt arbetsdokument för företagets ledning och anställda och används inte utåt sett. Detta är på grund av att en balansrapport inte ger en rättvis helhetsbild.

En annan form av balansräkning kallas för budgeterad balansräkning. Det används också internt för företaget när en ledning vill planera hur en budget ska se ut vid ett givet tillfälle. När ett företag planerar en budget utgör då resultatbudget och likviditetsbudget grunden för det som man avser göra framåt i tiden.

En revisor anställs ofta för att tillsammans med en egenföretagare gå igenom balansräkningen. Med en revisor kan man då lättare förstår hur ens företags finansiella situation ser ut och vad som skulle behövas förbättras. En balansräkning för detta ändamål kan då upprättas när som helst på året.