Vad är en Balansrapport?

Balansrapporten är en viktig del av ett företags analys av sig självt och är en sammanställning av tillgångar och skulder inom företaget. En balansrapport upprättas således i slutet på året och är därmed en fingervisning om företagets ekonomiska ställning för stunden. För att fingervisningen ska bli än mer precis så upprättas en resultatrapport i samma veva.
En balansrapport är viktig för att regelbundet stämma av den ekonomiska ställningen i företaget. Rapporten visar tydligt vilka tillgångar och skulder som finns, samt hur tillgångar har finansierats – med kapital eller skulder och hur skulder har uppkommit och vad företaget faktiskt är skyldig. Balansrapporter visar alltid ingående balans, utgående balans och balanskontonas förändringar.

Så använder du balansrapporten

Eftersom balansrapporten främst är ett arbetsdokument för företagets interna verksamhet, så är den särskilt lämplig när man vill upprätta olika budgetar eller sätta upp delmål och till och med långsiktiga mål. Eftersom den också visar förändringar från föregående balansrapport kan man se hur tillgångar och skulder växt eller minskat.
En balansrapport saknar förvisso vissa delar som t.ex. en balansräkning istället tar fasta på och därför anses balansrapporten inte ge samma korrekta bild av ett företags finansiella ställning vid just den tidpunkten som den utförs. Detta är ett skäl till att balansrapporten just är ett medel för internt bruk. Balansrapporten ger varje balanskonto en enskild rad.
  • Balansrapporten är en förteckning över de olika tillgångarna och skulderna vid en viss tidpunkt
  • Den används främst för internt syfte medan balansräkningen används för externt bruk
  • Balansrapporten har fått namnet då den ser till balanskontona, det vill säga konton som avser tillgångar och skulder i bokföringen. I rapporten ska summan av skulder och tillgångar vara likställda

Vad är skillnaden mellan balansrapport och balansräkning?

Balansrapporten är en enklare variant av balansräkningen som är mer ingående och utgör en viktig del i årsredovisningen. Den huvudsakliga skillnaden dem emellan är att balansrapporten saknar bokslutsjusteringar samt periodisering. Men balansräkningen är också till för att användas i extern kommunikation, medan balansrapporten spelar större roll internt.

Varför heter det balansrapport?

I bokföringen använder man sig av balanskonton, vilka är de konton som avser konton för skulder och tillgångar. Summan av tillgångarna respektive summan av skulderna som också inkluderar det egna kapitalet, har fått benämningen balansomslutning. I balansrapporten ska dessa summor vara identiska och i balans, varpå denna rapport fått just namnet balansrapport.

Hur hänger resultatrapporten ihop med balansrapporten?

Balansrapporten ger en ännu bättre förståelse när man sätter resultatrapporten bredvid. De två hänger således ihop och utgör ett bra team eftersom resultatrapporten styrs av resultatkontona där intäkter och kostnader utgör huvudmomenten och där vinsten och förlusten redovisas, medan balansrapporten tar upp balanskontona – tillgångar och skulder. Tillsammans kan företaget analyseras bättre.

Vad innebär det om summan av tillgångar och summan av skulder är olika?

I en balansrapport ska summan av tillgångar respektive summan av skulder och eget kapital vara densamma. Om så inte är fallet har du gjort något fel i bokföringen – ofta har debet och kredit blandats ihop någonstans eller att en felräkning har skett.

Hur sker uppställningen i balansrapporten?

Balansrapporten består av spalterna Tillgångar och Skulder+Eget Kapital samt kolumnerna Ingående balans, Utgående balans och Period. Tillgångssektionen kallas även debetsidan medan kredit-delen avser Skulder+egna kapitalet (EK). Summan på båda sidorna kallas Balansomslutning.

  • Ingående balans – belopp på räkenskapsårets första dag
  • Utgående balans – belopp på räkenskapsårets sista dag
  • Period – förändrat saldo under året