När du driver företag krävs att du sköter din bokföring. Det innebär att du ska föra bok på allt du köper och säljer i företaget. Detta görs i flera olika steg. För att detta ska göras korrekt använder sig alla företag av en baskontoplan som i grunden är lika för alla företag.

En baskontoplan är vad du använder dig av när du ska kontera dina inköp och försäljningar. En kontoplan är indelad i grupper som styrs av var de sedan ska återfinnas i företagets balans eller resultaträkning. Allt fördelas i grupper för tillgångar, skulder och eget kapital och intäkter och kostnader.

I företagets balansräkning hamnar de konton som återfinns under kontoplanens grupper med tillgångar, skulder och eget kapital. I resultaträkningen återfinns sedan de konton som klassas under intäkter och kostnader. Varje inköp som görs i ett företag sätts in under ett konto i det som kallas kontering.

  • Kontoplanen delar in i grupper för vidare hantering för företaget
  • Grupper med konton från 1000 till 9999
  • Enkelt system med samma siffror för samma typ av saker
  • Noggrann kontering förenklar för fortsatt arbete med ekonomin
  • Resultat och balansräkning tas enkelt ut med hjälp av kontoplanen
  • Du kan lägga till fler konton i valda grupper för mer specifik redovisning
  • Kontoplanen underlättar även för deklaration och årsredovisning

Från inköp till årsredovisning

BaskontoplanNär en vara köps in ska denna konteras. Då ska rätt konton i debet respektive kredit. Det grundläggande och mest viktiga vad gäller kontering handlar om vad som avser plus respektive minus i olika kontogrupper. Som exempel har du gruppen 1000 till 1999 där du bl.a återfinner alla likvidkonton, dessa konteras med kredit som minus,

Så vid ett köp där pengar tas ut från exempelvis kassa 1910 konteras i kredit och i debet ska man istället ha det konto som köpet avser, kanske 5410 som avser förbrukningsinventarier. Till detta ska även läggas ett momskonto på debetsidan så att debet och kredit har samma summa.

Detta köp är nu bokfört. Du har fört in kostnaden på rätt konto i din kontoplan och kan därmed få in detta köp på din resultaträkning och de pengar som tagits ur din kassa är borträknad från dina tillgångar i balansräkningen. Allt hänger ihop och kan följas.

När något blir fel

Givetvis kan saker bli felaktigt konterade eller andra fel kan uppstå i bokföringen. Även i detta fall är kontoplanen till hjälp. Du ska till exempel alltid ha samma summa på ditt kontoutdrag från banken som du har på motsvarande konto i din bokföring annars är nåt galet.

Uppstår ett sånt fel tar man fram ett kontoutdrag för det konto det gäller i din kontoplan, en så kallad huvudbok. Där följer du enkelt och kollar så att allt som finns på bankens kontoutdrag även finns i huvudboken, och tvärtom. När du hittar nåt som inte stämmer däremellan har du hittat ditt fel.

Kontoplanen är grunden för all bokföring. Den underlättar hela vägen från inköpet fram till deklaration och årsredovisning. En noggrann kontering ger en smidigare väg genom de andra faserna som kommer senare och oftast är de bitar man tar hjälp med, och har du varit noggrann med konteringen kan du komma billigare undan i slutändan.