Vad utgör en behörig styrelse i ett bolag egentligen? Även om bolagsrätt som regel är komplicerad så är styrelsen och dess uppgifter ofta tydligt reglerat i både lagen och den så kallade bolagsordningen. De viktigaste uppgifter som en styrelse och dess medlemmar åtar sig görs i aktieägarnas intresse.

  • Bolagets stämma ger styrelsen behörighet för den kommande perioden
  • En behörig styrelse har ägarnas förtroende att fatta företagets beslut
  • Både aktiebolagslagen och företagets egna stadgar avgör vad behörighet för styrelsen innebär
  • Saknar en styrelse behörighet får inga beslut fattas
  • Medlemmar i en styrelse utan behörighet kan hållas personligt ansvariga
  • Ett aktiebolag måste anmäla en behörig styrelse till Bolagsverket
  • En behörig styrelse både anställer och avsätter bolagets verkställande direktör

Flera regelverk måste beaktas

Behörig styrelse

Lagen säger att ett aktiebolag tydligt måste ange hur styrelsen är sammansatt och hur ansvar och uppgifter är fördelade mellan styrelsen och företagets verkställande direktör (VD). Varje medlem, oavsett plats, i en behörig styrelse måste vara insatt i alla frågor som styrelsen avhandlar. Styrelsen måste också ha en ordförande.

Förutom lagen så har alla aktiebolag ett internt regelverk att förhålla sig till, och denna samling av regler kallas för bolagsordningen. Bolagsordningen reglerar vanligtvis var styrelsen ska sammanträda och hur ofta. Hur många ordinarie ledamöter respektive suppleanter styrelsen ska ha finns också reglerat i bolagsordningen.

Hur fördelas ansvaret?

På samma sätt som bolagsstämman varje år (vanligtvis) antingen väljer om en behörig styrelse, eller väljer en helt eller delvis ny, så väljer styrelsens medlemmar en VD. Detta är en av de viktigaste uppgifterna för en behörig styrelse eftersom det sen är VD som dagligen sköter och företräder bolaget.

Eftersom alla medlemmar i en behörig styrelse företräder bolagets aktieägare och deras intressen så har alla en plikt att noga hålla koll på vald VD och rösta i viktiga frågor med ägarnas intresse åtanke. En styrelsemedlem som motsätter sig ett majoritetsbeslut gör bäst i att reservera sig för att undvika personligt ansvar vid eventuell rättssak.