Vad menas med Benchmarking?

Med benchmarking menas ett arbetssätt där ett företags ekonomiska resultat eller effektivitetsmått jämförs med andra företags motsvarande parametrar. Vanligtvis förs jämförelserna mellan företag i samma bransch. Metoden är väl lämpad för att få en indikation på hur det egna företaget presterar sett i relation till konkurrenter. Genom denna metod ges snabb indikation på företagets prestation.
De ekonomiska nyckeltalen som jämförs mellan olika företag leder till frågor kring vad är det som gör att skillnader uppstår mellan likartade verksamheter. Vad gör andra företag som gör att de får bättre nyckeltal? Efter att analysen är gjord mynnar den ut i att vidta åtgärder för att utveckla den egna verksamheten.

Varför är benchmarking viktigt för dig som företagare?

Genom att använda offentliga källor som t.ex. årsredovisningar kan du räkna fram andra företags nyckeltal och jämföra med ditt eget. Du kan även analysera ditt företags resultat mellan olika år genom nyckeltalsjämförelser. Metoden är enkel och tydlig. Den är även objektivt rättvis. Syftet är att förbättra ditt företags prestation.
Benchmarking gör att du tydligt kan visa för dina medarbetare hur verksamheten presterar jämfört med era konkurrenter. Det skapar en delaktighet och kan användas för att delegera ansvar internt i företaget. Att ge medarbetare ansvar och befogenheter leder ofta till ökad vi-känsla och medarbetarnöjdhet som skapar ett bättre resultat och ett intresse för att utveckla verksamheten.
 • Benchmarking visar utifrån objektiva siffror ditt företags styrkor och svagheter jämfört med konkurrenterna
 • Benchmarking kan användas för att styra och leda företaget genom att delegera ansvar och befogenheter till exempelvis enhetschefer, som ges mätbara och uppföljningsbara mål
 • Benchmarking kan användas som metod för att jämföra såväl finansiella resultat som effektivitet

Var får jag tag i jämförelsenyckeltal för konkurrenter?

Det finns ofta branschrapporter som tas fram av branschorganisationer där flera olika nyckeltal för medlemsföretagen framgår. Det går även att köpa branschrapporter som innehåller i princip samtliga relevanta nyckeltal som behövs för att kunna göra en helhetsanalys. Nyckeltalen kan även beräknas utifrån olika företags årsredovisningar,

Vilka nyckeltal är vanligast att jämföra?

De vanligaste finansiella nyckeltalen som används vid benchmarking är följande:

 • avkastning på sysselsatt kapital
 • avkastning på investerat kapital
 • kapitalets omsättningshastighet
 • kassalikviditet
 • soliditet
 • vinstmarginal
 • rörelsemarginal
 • vinst per anställd
 • ränteteckningsgrad
 • förädlingsgrad
 • omsättning per anställd
 • personalkostnader eller administrationskostnader sett i relation till omsättningen
 • personalkostnader per anställd
 • försäljningskostnader per omsättningskrona

Vilka effektivitets- och kvalitetsnyckeltal är vanliga att använda?

De vanligaste effektivitetsnyckeltalen är följande:

 • rörelseresultat i procent av omsättning
 • avkastning på sysselsatt kapital, eget kapital eller totalt kapital
 • antal producerade enheter per medarbetare eller per lönekrona
 • nettoomsättning per medarbetare eller per lönekrona
 • sjukfrånvaro, antal frånvarotimmar på grund av sjukdom jämfört med totalt antal teoretiskt arbetade timmar
 • kundnöjdhet
 • medarbetarnöjdhet

Hur kan jag använda benchmarking för att styra och leda företaget?

Genom att skapa mätbara mål för olika delar av verksamheten och genom att ge ansvar och befogenheter till medarbetare som är enhetschefer eller motsvarande skapas förutsättningar för att styra och leda verksamheten på ett enkelt och tydligt sätt. Uppföljning kan ske veckovis, månadsvis, kvartalsvis.

Vad är det viktigaste att tänka på när vi ska introducera benchmarking?

En lärdom de flesta företag gör när benchmarking införs som metod för att styra och utveckla verksamheten är att välja de viktigaste nyckeltalen först. I ett senare skede kan ytterligare nyckeltal börja att användas. Det är viktigt att företagets medarbetare inkluderas på en konkret nivå.