Besittning är ett mycket centralt begrepp när det gäller till exempel förmögenhetsbrott. När det ska bedömas om någon har begått ett brott, och hur rubriceringen ska utformas, måste också frågan om besittning hanteras. Det finns också andra områden, där detta begrepp används, till exempelvis vid kronofogdens myndighetsutövning.

Besittning är dessutom ett begrepp som inte är så lätt att förstå, men allmänt sett anses det innebära att en person har en sak under direkt kontroll. En sak är i juridisk mening någon slags materiell ägodel. Det finns både fasta och lösa saker, och det finns undantag även från detta begrepp.

Om besittning gäller, beror på situationen och vilka saker det är. Ett vanligt exempel är, att en bilägare med sitt fordon stående på gatan anses besitta fordonet, om ägaren har nycklarna. Men en cafégäst bedöms inte vara i besittning av en kaffekopp som används, eftersom användandet av koppen är under caféägarens direkta uppsikt.

  • Besittning används ofta i rättsliga och myndighetsutövande sammanhang
  • Besittning är inte något enkelt eller självklart begrepp
  • Besittning betyder att en person har omedelbar kontroll över en sak
  • I rättstvister är ordet besittning ofta förekommande
  • Kronofogden använder sig ofta av begreppet besittning
  • Begreppet används också vid köp av olika slag
  • Vid konkurs används begreppet regelbundet eftersom det är just detta som oftast måste redas ut

BesittningNågra praktiska exempel

Besittning blir viktigt att använda om det blir tvist om vad som tillhör vem. Det används också mycket när det sker en överlåtelse av en sak från en person till en annan. När någon köper något, kan säljarens borgenärer inte begära det tillbaka från köparen.

Att en bil är registrerad på någon betyder inte att just den personen besitter den. Det görs aldrig någon kontroll av ägarskap vid en registrering. Därför måste en bedömning av det göras i varje enskilt fall. Om en bil är hos en person, är utgångspunkten att den tillhör den personen.

En besittning innebär vissa rättigheter, exempelvis rättsskydd mot att någon gör försök att störa besittningen. När det blir en tvist om äganderätt, har den som har en sak i besittning ett bättre utgångsläge. Besittning är också viktigt vid exempelvis en konkurs där köpare och säljarens borgenär tvistar om vem som besitter specifika saker.

Ett krångligt begrepp

Trots att besittning används i många sammanhang, finns ingen exakt definition av ordet. Begreppet har blivit tolkat genom praxis. Definitionen kan betyda flera saker och beror på hur den som handlägger det tolkar ordet. Eftersom begreppet ändå hanteras ofta, har den praktiska användningen gjort att det finns en uppfattning om innebörden.

I vissa utredningar och utlåtanden har begreppet blivit ifrågasatt. Det har också föreslagits att det ska tas bort helt och hållet, just för att det är så komplicerat och för att det kan vara svårt att vara överens om innebörden. Det har också kritiserats att det är ännu svarare att tolka i ett datoriserat samhälle.

Eftersom besittning är ett komplicerat begrepp, ska de instanser som arbetar med och har uppdraget (som domstolar, kronofogde med flera), definiera vad det innebär. Det är ändå bra att veta något om begreppet, eftersom oenigheter kring det, kan vara ett befogat skäl att överklaga beslut och domar.