Vad betyder begreppet beslutför styrelse? Det innebär att tillräckligt många styrelseledamöter är närvarande vid ett möte så att bindande beslut kan fattas. Enligt lagen är detta när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Aktiebolag, föreningar och stiftelser har en styrelse, denna ansvarar för förvaltning av organisation och beslutsfattande.

  • En styrelse fattar beslut med enkel majoritet.
  • Det antal styrelseledamöter som krävs för beslutsförhet bör alltid anges i stadgarna.
  • Ibland anger stadgarna ett intervall istället för hela antal medlemmar.
  • Enligt lagen ska aktiebolag, föreningar och stiftelser ha en styrelse.
  • Ledamöterna måste få adekvat information om de olika ärendena inför sammanträdet.
  • Entledigade eller sjuka ledamöter ersätts oftast av en suppleant.
  • Regler kring styrelsearbete finns i aktiebolagslagen och i lagen om ekonomiska föreningar.

Antalet ledamöter anges i stadgarna

Om mer än 50% av det hela antalet styrelseledamöterna är närvarande så kan beslut fattas. Hela antalet är enkelt uttryckt det antal styrelseledamöter som anges i stadgarna. Ibland har man valt att ha ett intervall, i dessa fall så utgår man från det antal styrelseledamöter som fastställdes vid den senaste förenings- eller bolagsstämman.
Beslutsför styrelse
För att styrelsen ska få fatta beslut så måste samtliga ledamöter blivit kallade. Alla ledamöter måste vidare få tillräcklig information om de ärenden som behandlas under mötet. Reglerna om beslutsförhet ska alltid finnas med i stadgarna. Om en ledamot inte kan komma så ersätts denna med en suppleant (om det finns sådana).

När röstetalet blir lika

Styrelsens beslut fattas således med det som kallas för enkel majoritet. Vad händer om röstetalet blir lika? Då är det ordföranden som har en utslagsröst och kan bestämma utgången. Den styrelseledamot som lägger ner sin röst och inte delta i omröstningen. Man kan även välja att reservera sig mot ett beslut, detta antecknas i protokollet.

En vanlig regel i föreningars stadgar är att mer än en tredjedel av alla styrelsemedlemmar måste komma överens för att ett beslut ska fattas i de fall när styrelsen inte är fulltalig. Reglerna för styrelsers arbete och sammansättning återfinns i aktiebolagslagen (2005:551) och lagen om ekonomiska föreningar (1987:667).