Att bestrida är att opponera sig mot något. När det handlar om ekonomi är det ofta fråga om att en faktura inte är giltig och därför inte ska betalas. Den kan vara en ren bluffaktura eller räkning som företaget i fråga missat att du redan har betalatNär du ska bestrida en faktura eller ett krav som är riktat mot dig är det viktigt att ha ett ordentligt underlag. Det är relativt vanligt att företag skickar ut krav som är felaktiga. Då är det bra att känna till hur ett bestridande fungerar och hur processen ser ut. Detta är en av de saker vi kommer att gå igenom i den här texten. Att invända på ett korrekt sätt mot ett krav eller en faktura kan kännas svårt första gången, men man lär sig snart hur förfarandet ser ut.

Det är viktigt att bestrida i tid

Om du har fått en felaktig faktura skickad till dig är det viktigt att du bestrider denna innan fristen för betalning har gått ut. Med frist menas det datum då betalningskravet senast ska vara betalt. Det är många personer som har hamnat i onödiga problem på grund av en felutställd faktura. Det är därför viktigt att du har koll på hur du ska agera i en sådan situation. Idag finns också många bedragare som ställer ut påhittade fakturor och hoppas på att de ska få betalt.
Bestrida
Det första du ska göra när du får en faktura skickad till dig som inte är korrekt är att ringa till det företag som den är utställd ifrån. Kontrollera gärna att det är ett existerande företag då det annars bör polisanmälas. De flesta har en fungerande kundservice där du får prata med en fysisk människa och lägga fram ditt bestridande. Har du tur kan de lösa problemet med en gång. Du kan också bestrida kravet skriftligt. Detta bör göras oavsett om du ringer eller inte så att du har bevis på att det är gjort om det behövs senare.

Att driva ett ärende vidare

Om du inte får gehör för ditt bestridande blir nästa steg att ta detta vidare till en rättslig instans. Det skickas då till tingsrätten som handlägger dessa tvister. Där blir sedan tvisten klassad som förenklat mål eller vanligt rättsmål. Vilken klass den hamnar i beror på vilken summa tvisten gäller. Om beloppet inte överstiger mer än ett halvt prisbasbelopp klassas det som förenklat tvistemål. Det finns då möjlighet för båda parter att förlikas och båda har möjlighet att lägga fram bevis i saken via en handläggare. Kommer man inte överens tas det vidare till förhandling via rättegång.

Om en part i målet inte svarar inom satt tidsram vinner motparten i en förenklad tvist automatiskt. Det blir då en så kallad tredskodom. Om fristen har missats går det att begära resning om det sker inom rätt tid. Då det kommer till större belopp som är omtvistade tas det oavsett via vanlig domstol och på vanligt vis. Där finns inte samma möjlighet till förlikning och att komma överens med motparten. Det är också svårare att lyfta ett sådant mål efter dom då det måste bestridas och då godkännas att tas upp i högre instanser.