Vad innebär Betalningsförmåga?

Med betalningsförmåga menas den förmåga som ett företag eller en individ har att återbetala ett visst lån under en särskild tidsperiod. Därför anses en privatperson med tillsvidareanställning och hög lön generellt ha en god betalningsförmåga. På samma sätt har ett företag med höga, stabila inkomster oftast även en bra betalningsförmåga.
Betalningsförmågan är av stor betydelse i ett flertal sammanhang, men särskilt vid ansökan om lån. Man skiljer också mellan kortsiktig och långsiktig betalningsförmåga, där den första har att göra med hur mycket ett företag eller privatperson kan betala vid en viss tidpunkt med existerande tillgångar. Den senare innebär betalningsförmåga under en särskild period framöver.

Betalningsförmåga vid låneansökan

Vid en eventuell låneansökan är betalningsförmågan ytterst viktig. Banker och andra kreditgivare måste enligt lag göra en kreditupplysning på samtliga sökanden och säkerställa att de har förmåga att återbetala det lånade beloppet enligt överenskommelse. Betalningsförmågan ska däremot inte förväxlas med kreditvärdigheten, som har mycket att göra med tidigare ekonomiska situationer.
Även om kreditvärdigheten är av stor vikt för långivare, så är större delen främst intresserade av den nuvarande betalningsförmågan. Den deklarerade inkomsten och olika tillgångar, exempelvis fastigheter, är därför av stor betydelse. Detta ställer givetvis krav på god revision av intäkter, utgifter osv, eftersom de har stor påverkan på möjligheten att låna och därmed investera i företaget.
  • Betalningsförmågan utgörs av ett företags eller privatpersons förmåga att betala ett särskilt lån under en bestämd tidsperiod
  • Betalningsförmågan ska inte förväxlas med kreditvärdigheten, och har därför ingenting att göra med tidigare möjligheter att betala eller tidigare ekonomiska situationer generellt
  • Vid ansökan om olika lån eller krediter är betalningsförmågan av stor vikt

Vad menas med soliditet?

Med soliditet menas företagets långsiktiga betalningsförmåga. Man tittar på hur stor del av företagets tillgångar som finansierats av egna medel, och hur mycket som finansierats med hjälp av lån. Ett företag vars soliditet är 100% har finansierat alla tillgångar med eget kapital, dvs utan några som helst lån.

Vad menas med likviditet?

Till skillnad från soliditet syftar termen likviditet på ett företags förmåga att betala ett visst belopp på kort sikt. En näringsidkare benämns som likvid om samtliga utgifter, t.ex. fakturor, kan betalas i tid. Man talar även om likvida medel, vilka utgörs av tillgångar och pengar som företaget har för närvarande.

Vad säger betalningsförmågan om ett företag?

Ett företag som har god betalningsförmåga anses vara stabilt, vilket gör det till en mer tillförlitlig part att ingå avtal med. En bra betalningsförmåga underlättar också för företaget och dess eventuella partners under oförutsedda händelser, och gör att det kan klara av ekonomiska påfrestningar på ett bättre sätt.

Vad är kassalikviditet?

Kassalikviditet är det nyckeltal som syftar på ett företags kortsiktiga betalningsförmåga. Om ett företags kassalikviditet är över 100 % betyder det att samtliga lån kan betalas under avtalad tid, eftersom betalningsförmågan överstiger utgifterna. Skulle kassalikviditeten istället vara under 100 % betyder det att betalningsförmågan inte är tillräcklig för att betala alla utgifter.

Vad är den exakta skillnaden mellan betalningsförmåga och kreditvärdighet?

Kreditvärdigheten handlar till stor del om hur många lån man har idag och har haft under de senaste åren. Likaså har det att göra med hur många lån man ansökt om. Det har således mycket att göra med tidigare handlingar. Betalningsförmågan handlar istället om din betalningsförmåga idag.