Bidragskalkyl är ett mycket användbart sätt att räkna ut hur lönsam en viss produkt eller tjänst är i ett företag. Den kan även användas för att beräkna lönsamheten för en viss avdelning eller ett visst säljdistrikt. I bidragskalkylen tas endast särkostnader med. Med särkostnader menas de kostnader som är specifika för en produkt eller tjänst.

Genom att använda bidragskalkylering kan företag se vilket täckningsbidrag en tjänst eller produkt har. Täckningsbidraget beräknas genom att försäljningspriset (särintäkterna) minskas med särkostnaderna. Det är endast de intäkter och kostnader som är unika för tjänsten eller produkten som tas med. Täckningsbidraget visar hur mycket produkten eller tjänsten bidrar med till att täcka gemensamma kostnader i företaget.

Beräkning av lönsamma varor och tjänster

Bidragskalkylering är viktig när företag ska räkna ut vilket resultat en viss vara, tjänst eller avdelning har. Eftersom endast de specifika intäkterna och kostnaderna tas med, blir det tydligt vad som är värt att satsa på och vad som behöver utvecklas eller avvecklas. Ju högre täckningsbidrag desto bättre.

En stor fördel med bidragskalkylen är att den är enkel att använda och ger en bra vägledning när företag ska välja mellan vilka produkter de ska satsa på. Den produkt med högst täckningsbidrag är den som brukar väljas. Bidragskalkylen visar också vilket lägsta möjliga pris en vara kan säljas till.

Bidragskalkyl

Frågor och svar om bidragskalkyl

 • Hur beräknas en produkts täckningsbidrag?Täckningsbidraget eller TB, som det ofta förkortas, räknas ut på följande sätt:Särintäkter-Särkostnader = TB

  Om valet står mellan två produkter så är det den produkt med det högsta täckningsbidraget som ska väljas. Ett högt TB innebär att en produkt hjälper till med att bidra till att täcka upp för de gemensamma kostnaderna.

 • Hur kan bidragskalkylen underlätta prissättning?Genom att bidragskalkylen visar vilket som är det lägsta möjliga pris som kan sättas på en vara eller tjänst, så är den ett viktigt redskap vid prissättning. Om en produkts särintäkter och särkostnader skulle vara lika stora, dvs. ha ett TB på noll, så är priset för lågt.
 • Vad är särintäkter och särkostnader?Särintäkt är den intäkt som en viss produkt ger. Det är med andra ord försäljningspriset på produkten. Särkostnader är de kostnader som är knutna till produktion och försäljning av en viss vara. Särkostnader kan exempelvis vara lönekostnader, transportkostnader eller det material som behövs för produktionen.
 • Vad är samkostnader?
  Samkostnader används för att beskriva de gemensamma kostnader som ett företag har oavsett om  de tillverkar en viss vara eller tjänst. Det kan vara administrativa kostnader i form av en löneavdelning eller en ekonomiavdelning. Även hyra för kontorslokaler och inköp av kontorsmöbler brukar räknas till begreppet samkostnader.
 • Kan bidragskalkylen vara missvisande?Bidragskalkylen kan vara missvisande om en viss tjänst eller vara med ett högt täckningsbidrag är mer beroende av de gemensamma kostnaderna än vad andra produkter med ett lägre täckningsbidrag är. Gemensamma kostnader kan t. ex. vara lönekostnader för en HR-avdelning eller en ekonomiavdelning. De gemensamma kostnaderna brukar kallas för samkostnader.

Bidragskalkyl - Sammanfattning

 • Bidragskalkyl är ett viktigt verktyg när företag ska bedöma vilka varor, tjänster och avdelningar som är mest lönsamma och värda att satsas på.
 • Bidragskalkylen är också ett hjälpmedel vid prissättningen av en vara eller tjänst.
 • Vid bidragskalkylering räknas täckningsbidraget (TB) fram. Täckningsbidraget är särintäkterna-särkostnaderna. I valet mellan två produkter väljs den med det högsta täckningsbidraget.