Om du har en bisyssla betyder det att du bedriver egen verksamhet eller har någon annan uppdragsgivare förutom ditt huvudsakliga arbete eller att du arbetar extra i en anställning. Om du får ut ekonomisk ersättning av din syssla spelar ingen roll. Även om du arbetar extra i den verksamhet där du huvudsakligen är anställd kan det vara samma sak som en bisyssla. Om du är anställd, har du en plikt att vara lojal mot din arbetsplats. Om du har ett extraknäck eller annan typ av syssla vid sidan om får det inte ha en negativ inverkan eller innebära konkurrens gentemot din anställning. Ingen ska heller behöva vara tveksam över att den som arbetar på en myndighet är opartiskt. Den anställde ska aldrig äventyra ett förtroende och agera utifrån ett egenintresse. Det är viktigt att vara pålitlig mot kunder och de som är i kontakt med vår offentliga sektor.

Bisysslor i privat och offentlig sektor

BisysslaRätten till bisyssla regleras exempelvis av kollektivavtal, i Lagen om offentlig anställning och i de enskildes anställningsavtal. Förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas inte som bisyssla. Vilken bisyssla du kan ha, kan skilja något beroende på var du är anställd. Du som har en privat arbetsgivare får inte tjäna pengar i eller arbeta för ett konkurrerande företag. Du får inte heller ta uppdrag eller bedriva en verksamhet som inverkar negativt på det du är primärt anställd för. Prata med din chef ifall du tänker ta ett uppdrag eller arbeta parallellt med annat.

En offentlig arbetsgivare inom stat, landsting eller kommun, har enligt lag rättighet att kräva in information om din bisyssla om det finns skäl till att tro att den påverkar ditt arbete negativt. Påverkar den dina arbetsuppgifter eller ärendehandläggning negativt, alternativt konkurrerar med verksamheten, kan din arbetsgivare förbjuda bisysslan helt och hållet eller till del. Om du arbetar inom en myndighet vars uppdrag är affärsverksamhet är det inte tillåtet med annat uppdrag eller arbete som konkurrerar med samma område. Du måste ha ett medgivande, helst skriftligt, från din arbetsgivare, om du bedriver verksamhet eller har del i företag inom samma område.

Vilka bisysslor är otillåtna?

I praktiken är det svårt att definiera otillåtna bisysslor. Särskilt för dem som är anställda inom exempelvis rättsväsende och kronofogde är kraven hårda. Det är alltid en bedömningsfråga utifrån aktuell situation dom bestämmer om det är tillåtet eller inte med just den bisysslan. Exempel på förbjudna bisysslor skulle kunna vara att en offentligt anställd teletekniker säljer mobiltelefoner eller att en anställd på skattemyndigheten vill undervisa i skatterätt. Om du har ett förtroendeuppdrag kan det också ifrågasättas i sällsynta lägen. Till exempel om du arbetar med löneförhandlingar på en avdelning för personalfrågor och samtidigt har ett fackligt förtroendeuppdrag.

Om du har en bisyssla och bryter mot reglerna som handlar om detta, kan det resultera att få en påföljd av något slag. Det enklaste är då att sluta med bisysslan. Men om du bestämmer dig för att ändå inte sluta med det, trots att din arbetsgivare påtalat det, riskerar du att förlora ditt arbete. Det är därför viktigt att du alltid i förväg ger din arbetsgivare information om din bisyssla och dina uppdrag. Då förebygger du att du hamnar i konflikter och till exempel anklagas för att vara illojal mot verksamheten.