Om man inte har en giltig verifiering av en affärstransaktion kräver bokföringslagen att man upprättar en så kallad bokföringsorder. Det är med andra ord ett slags kvitto som man skriver i efterhand. Bokföringslagen fastslår också vem som är skyldig att skriva en bokföringsorder, och i vilka situationer de ska skrivas.

Det finns en rad omständigheter där bokföringslagen kräver att man upprättar en bokföringsorder. Ett exempel är i fall där en transaktion har blivit felbokförd. I detta fall blir bokföringsordern en korrektion av ett misstag. Bokföringsordern kan även vara ett resultat av ändringar i transaktionen som gör den gamla verifikationen ogiltig.

Du kan även behöva skriva en bokföringsorder om ett gammalt kvitto har slitits sönder. Detta gäller mer generellt när kvittot inte är läsbart också; alltså kan även ett för litet kvitto, eller ett nedklottrat kvitto föranleda en bokföringsorder. Bokföringsorder är också vara nödvändigt om du inte får ett kvitto alls.

  • En bokföringsorder är en i efterhand skriver verifikation av en ekonomisk transaktion
  • Bokföringslagen sätter regler för när och hur en bokföringsorder ska skrivas
  • Bokföringsorder ska skrivas ifall ursprunglig verifikation inte är giltig
  • En bokföringsorder ska upprättas ifall ägare för in eller ut resurser ur sitt företag
  • Företag ska upprätta en bokföringsorder vid interna omfördelningar av resurser
  • Enligt bokföringslagen ska bokföringsordern skrivas av den som är bokföringsskyldig
  • Det enklaste sättet att skriva en bokföringsorder är att använda sig av en färdig mall

Hur går det till?

BokföringsorderIfall en ägare vill ta ut eller sätta in resurser i sin verksamhet krävs även där en bokföringsorder. Samma sak gäller ifall företaget vill förflytta kostnader eller resurser inom sin verksamhet. Dessa sorters bokföringar är bland de vanligare, och kunskap om dem är ofta nödvändig för företagare.

Det är viktigt att det redogörs för dessa typer av händelser inom företagen av flera anledningar. En bokföringsorder kan bli ett bevis för att ägare inte orättmätigt tar ut resurser ur en verksamhet, eller att omorganiseringar inom företaget inte leder till felbokföringar, medvetna eller omedvetna.

Det finns även regler för vad som måste inkluderas i en bokföringsorder. Ordern måste för det första innehålla en sorts beskrivning av själva transaktionen. För det andra krävs information om de kontot, eller kontona som är inblandade. Oftast brukar företag använda sig av färdiga mallar för att skriva bokföringsorder.

Varför är det så viktigt?

I kort kan man alltså säga att en bokföringsorder är ett kvitto upprättat i efterhand. De situationer som bokföringslagen kräver att man upprättar en bokföringsorder i kan alltså sammanfattas som situationer där det ursprungliga kvittot blivit ogiltigt eller av något skäl inte upprättats. Men vad är det som är så viktigt med bokföringsordern?

Det finns många skäl till varför det är viktigt med en bokföringsorder i de situationer de krävs. Till en viss del handlar det antagligen om att staten vill kunna ta skatt på även dessa typer av transaktioner, eller att de av andra skäl vill ha koll på dem.

Men lika viktigt är det för deltagande i ekonomiska transaktioner att få bevis för transaktionen. Ifall en juridisk situation skulle uppstå kring transaktionen blir bokföringsordern väldigt viktig för att visa på vad som skett. För ett företag är det därför lika viktigt att skriva ut som att ta emot bokföringsordern när det behövs.