Bokfört värde är en term som används vid redovisning och som avser ditt företags värde. Kort definierat är det värdet på ditt företags skulder och tillgångar i balansräkningen. När du räknar ut företagets bokföringsvärde får du reda på hur mycket som skulle betalas ut till aktieägarna om företaget skulle säljas.Bokfört värde

  • Begreppet anger företagets värde och används vid bokföring.
  • Genom att minska ett sammanlagt avskrivningsvärde från en tillgångs ursprungliga kostnad, får du fram resultatet.
  • Det kan också kallas för bokfört nettovärde
  • Värdet kan vara både högre och lägre än marknadsvärdet.
  • Du kan skriva av en tillgång för att skapa ett lägre bokfört värde.
  • Balansräkningen görs både månadsvis och en gång om året.
  • Genom balansräkningen får intressenter en aktuell inblick i företaget.

En term inom redovisning

Det bokförda värdet är alltså en term inom redovisning som ger både dig och övriga intressenter en ögonblicksbild över hur ditt företag står sig ekonomiskt. Det gör du genom att jämföra det bokförda värdet med marknadsvärdet. På detta sätt kan du kan ta reda på om ditt företags aktier är under- eller övervärderade.

Begreppet kallas också för företagets nettotillgångar. Det beräknas genom att du minskar subtrahera värdet av företagets så kallade immateriella tillgångar samt eventuella skulder med det sammanlagda värdet av företagets övriga tillgångar. Om någon vill investera i företaget gör denna person en sådan här beräkning som ett inledande utkast.

Ska motsvara värdet på tillgång eller skuld

Det bokförda värdet ska överensstämma med det värdet som tillgången eller skulden har efter att avskrivning och nedskrivning har gjorts. Begreppet ingår i balansräkningen och är helt enkelt en sammanställning. Siffrorna som fås vid denna sammanfattning ska ställas samman och skrivas ner i ett dokument som sedan ska sparas.

Att tyda en balansräkning ska vara enkelt och därför ställs tillgångar och skulder oftast upp i två separata kolumner. Därefter kan du som ägare och andra eventuella intressenter på ett tydligt sätt se företagets ekonomi samt aktiernas marknadsvärde. En balansräkning görs på balansdagen som ofta är den 31 december varje år.