Årsbokslut måste göras av alla företag, men som enskild näringsidkare kan man göra ett förenklat bokslut, vilket i praktiken innebär att man skriver ut resultaträkning och balansräkning och fyller i Skatteverkets blankett. Detsamma gäller för mindre handelsbolag med enbart fysiska personer som delägare. Större handelsbolag och handelsbolag med en eller flera juridiska personer som delägare ska istället göra en årsredovisning, som är ett mer omfattande dokument. En årsredovisning ska, förutom resultaträkning och balansräkning, även innehålla en förvaltningsberättelse, noter som komplement till informationen i balans- och resultaträkning samt en rapport över förändringar under året. Årsredovisning skickas in och registreras hos Bolagsverket, till skillnad från årsbokslut som förvaras hos företaget. Dessutom är en årsredovisning en offentlig handling, men det är inte ett årsbokslut. Mindre handelsbolag, men med en juridisk person som delägare kan välja att upprätta årsredovisningen enligt det förenklade regelverket K2.

Bokslut i aktiebolag

BokslutAktiebolag måste alltid upprätta en årsredovisning, och skicka in den för registrering hos Bolagsverket. Man måste inte ha sitt räkenskapsår samma som kalenderår, men vilken period man väljer ska framgå av bolagsordningen. Väljer man en annan period än kalenderår kallas detta för brutet räkenskapsår. Större företag måste lämna en mer omfattande årsredovisning. Som större företag räknas företag som uppfyller två av följande villkor för de två senaste räkenskapsåren: företaget har fler än 50 anställda, nettoomsättning uppgår till mer än 80 miljoner kronor och det tredje villkoret är att balansomslutningen uppgår till mer än 40 miljoner kronor.

Tidigare var alla aktiebolag skyldiga att ha en revisor, men numera kan man som mindre aktiebolag välja att inte ha en revisor. Om ditt företaget uppfyller minst två av följande villkor måste en revisor anlitas: företaget har fler än tre anställda, balansomslutningen är större än 1,5 miljoner kronor, nettoomsättningen överstiger tre miljoner kronor. Nystartade företag behöver inte anlita en revisor under de två första verksamhetsåren, eftersom två av de tre villkoren ovan måste vara uppfyllda för de senaste två åren.

Bokslut för börsnoterade företag

Alla börsnoterade företag måste upprätta en bolagsstyrningsrapport, antingen som en separat handling, eller som en del av förvaltningsberättelsen. Bolagsstyrningsrapporten är en offentlig handling, precis som resten av årsredovisningen, och ska offentliggöras. Detta kan göras på bolagets webbplats, eller tillsammans med förvaltningsberättelsen. Om man väljer webbplatsen ska det framgå i förvaltningsberättelsen var man kan hitta rapporten. Revisorerna ska även uttala sig om bolagsstyrningsrapporten, antingen i revisionsberättelsen eller i revisorsyttrande. Om dessa villkor inte uppfylls kan bolaget bli skyldig att betala förseningsavgifter, och till och med föremål för likvidation.

Förutom årsredovisning måste börsbolag redovisa en delårsrapport som omfattar de första sex månaderna av räkenskapsåret. En bestyrkt kopia av halvårsrapporten ska sedan skickas in till Bolagsverket inom två månader efter rapportperioden har gått ut. Även andra större företag som inte är börsnoterade ska lämna delårsrapport. Som en service till aktieägarna väljer många börsbolag att trycka sina årsredovisningar. En del uppgifter kan utelämnas från den tryckta versionen, men måste ändå lämnas in till Bolagsverket. Det kan leda till att vissa börsbolag har två versioner av sin årsredovisning.