Om man tänker sig ett aktiebolag som en människa kan kroppen sägas vara bolagsordningen, huvudet styrelsen och verksamheten som armar och ben. Dock är bolaget en juridisk person som fysiska människor styr och ytterst är det aktieägarna som förfogar över bolagets kropp. Bolagsordning är ett regelverk som i första hand styrelsen har att förhålla sig till. Samtidigt är den en garanti för aktieägarna att bolaget drivs på det sätt som avsetts. De företräds av revisorer. som granskar hur bolaget skötts. I fall där bolaget är ett fåmansföretag där ägare, styrelse och verkställande är samma person har bolagsordning inte samma betydelse som ett aktiebolag med många aktieägare. För dessa är bestämmelser om hur kallelse till årsstämman skall ske och uppgifter om antal aktier och dess värde, de mest centrala. För stora bolag är aktiekapitalet en viktig punkt i bolagsordningen.

Bolagsordningens innehåll och punkter

Innehållet i en bolagsordning är fastställt enligt lag. Vissa punkter är obligatoriska och andra är frivilliga. Bolagsstämman är det instrument som fastställer och ändrar i regelverket inom de givna ramarna. Bolagets verksamhet är navet som regleras i bolagsordningen. Det namn som bestämts ingår i rubriken och även den plats (säte) där styrelsen eller huvudkontoret finns. En vanlig punkt som läggs till är en så kallad hembudsklausul. Den bestämmer hur aktier får säljas eller överlåtas. En sådan är särskilt viktig i bolag med två eller ett fåtal kontrahenter.
Bolagsordning
Firma är bolagets namn, exempelvis AB Lex i Knutstad. Sätet är platsen där bolaget finns, måste inte vara samma som Knutstad. Vilken sorts verksamhet som bolaget skall bedriva, det kan vara huvudsakligt plus vissa sidogrenar (skall dock ha ett visst samband). Uppgifter om aktiekapital och hantering av aktier. Vilka ärenden som skall behandlas på ordinarie stämma. Hur många styrelseledamöter som skall utses och eventuellt suppleanter. Antalet revisorer som skall väljas på stämma. Hur och när en bolagsstämma skall sammankallas samt vilket räkenskapsår bolaget skall ha (oftast kalenderår).

Hur bolag sköts och drivs

Bolagsstämman är grunden i verksamheten där en styrelse utses. Denna skall leda bolaget och utse verkställande direktör. Styrelsen skall tillse att bolagets affärer drivs i den anda som aktieägarna önskar och att bolaget går med vinst, eller kommer att göra det på sikt. Huvudändamålet är att de som investerat i aktier vilka utgör grunden i bolagets kapital, skall få en viss avkastning. Detta regleras med aktieutdelning. Eftersom det kan finnas olika typer av aktier i ett bolag kan summan skilja sig, oftast A eller B-aktier.

Aktieägarna är bolagets egentliga ägare och kan ofta vara desamma som styrelse och även direktör. I större bolag är det viktigt att aktieägarna får insyn i hur bolagets angelägenheter och verksamhet bedrivits. Instrumentet för detta är revisorer vilka utses på bolagsstämman. Revisorerna kontrollerar styrelsens arbete genom att granska protokoll, avtal och andra bindande handlingar samt räkenskaperna. Årligen avger revisorn eller revisorerna en berättelse som talar om hur de anser att bolaget skötts. Om sedan röstberättigade på stämman så beslutar, beviljas styrelsen ansvarsfrihet.