Ett aktiebolag måste hålla minst en bolagsstämma per år. Denna är en årsstämma som kan jämställas med årsmöten i föreningar och organisationer. De ärenden som behandlas skall nedtecknas av en sekreterare och sammanställas i ett bolagsstämmoprotokoll. Beteckningen årsstämma används om den ordinarie stämman och bolagsstämma om extra inkallade möten.

  • Ett bolagsstämmoprotokoll måste godkännas och undertecknas av minst två justeringsmän
  • Protokollet skall utvisa om stämman blivit sammankallad på rätt sätt för att vara behörig
  • Bolagsstämmoprotokoll innehåller vem som valts till ordföranden
  • Protokoll över stämman skall innehålla den fastställda röstlängden
  • I protokollet skall anges om styrelsen beviljats ansvarsfrihet
  • Valet av styrelseledamöter skall framgå av bolagsstämmoprotokollet
  • En verkställande direktör skall som regel utses av styrelsen, inte på stämman

Ordningen för dagen

BolagsstämmoprotokollBolagsstämmoprotokollet bygger på den förelagda dagordningen som innehåller de ärenden som behandlas på stämman. De flesta av ordinarie stämmas punkter finns föreskrivet i bolagsordningen vars regelverk finns i Svensk författningssamling gällande aktiebolag. Genom en kunglig förordning för lag om aktiebolag bildades Sveriges första år 1848.

Lagen innehåller en rad detaljer för bildande av aktiebolag som är bindande. Dessa omfattar stiftande i en stiftelseurkund, bolagsordning, om aktier och aktiebrev, bolagsstämma, ledning och revision med mera. I Sverige skiljs det på publika och privata aktiebolag. Dessutom finns vissa bestämmelser för små bolag kallat fåmansbolag.

Protokoll och kontroll

En viktig punkt på dagordningen som redovisas i bolagsstämmoprotokollet för ordinarie stämma är bolagets årsredovisning. Speciellt för större företag är stämman ofta den enda kontakt som många av aktieägarna får med bolaget. Då får man veta hur affärerna skötts, om det blivit vinst eller förlust.

Ordinarie bolagsstämma skall hållas inom sex månader efter räkenskapsårets avslutande. Jämte redovisningen av årets förehavanden är revisorernas rapport av intresse. Där får aktieägarna veta hur styrelsens skötsel har påverkat bolagets ställning och sammantaget blir dessa redovisningar avgörande för aktieutdelningen. Hur mycket man får i förtjänst av satsat kapital är av vitalt intresse.