Bolagsstyrning – hur fungerar det i Sverige?

Bolagsstyrningen i Sverige regleras på basis av ett antal skrivna regler och formell praxis. Svenska börsbolag har i första hand aktiebolagslagen att förhålla sig till, men även Koden (Svensk kod för bolagsstyrning) samt givetvis även de regelverk kring noteringskrav och noteringsavtal som gäller på den marknad där bolagets aktie handlas.
Vad innebär då egentligen god bolagsstyrning? I praktiken handlar det – precis som namnet låter antyda – om att garantera att bolag sköts på, för aktieägarna, effektivast möjliga sätt. Syftet med detta är skapa förtroende för bolagen såväl på kapitalmarknaden som hos allmänheten, samt att även bygga en grund för att locka till sig kapital.

Koden – en kort bakgrund

Till vardags benämns Kod för svensk bolagsstyrning oftast kort och gott ”Koden”. Bakgrunden till Kodens nuvarande tillämpning är (i korthet) att den 2005 introducerades på Stockholmsbörsen – då applicerbar på bolag vars marknadsvärde översteg tre miljarder. 2007 breddades sedan Koden till att inkludera alla svenska bolag vars aktier var noterade på svensk reglerad marknad.
Idag har den svenska modellen för bolagsstyrning närmat sig den internationella progressen på området. Jämfört med de modeller för bolagsstyrning som används till exempel i flera andra europeiska länder skiljer sig dock den svenska modellen. Detta gäller framförallt vad essentiella aspekter som ägarrollen, frihet- och ansvarsfördelning mellan bolagsorgan, revisorns roll och styrelsens sammansättning.
  • Svensk kod för bolagsstyrning gäller för bolagsstyrning i svenska bolag vars aktier går att handla på reglerad marknad i Sverige.
  • Ej obligatoriskt för onoterade bolag att följa Koden. Bolagen kan dock välja att frivilligt följa den.
  • Svensk aktiebolagslag, bolagsordning, styrelsens interna regler, Koden samt tillkommande svenska lagar och förordningar utgör basen för ägarstyrningen i svenska aktiebolag.

Vad är "Svensk kod för bolagsstyrning"?

Svensk kod för bolagsstyrning, Koden, kompletterar gällande lagstiftning och regler genom att skapa en högre ambitionsnivå för de svenska, gällande normerna för god bolagsstyrning. Kodens norm är inte obligatorisk, utan kan alltså frångås av bolag. Detta bör dock alltid ske i enlighet med principen ”följ eller förklara”.

Vilka är Kollegiet för svensk bolagsstyrning?

Kollegiet för svensk bolagsstyrning grundades 2005. Kollegiets huvuduppgift och ansvar består i att verka för god bolagsstyrning i våra svenska börsnoterade bolag. I praktiken innebär det att Kollegiet är det organ som förvaltar, reglerar, utvecklar och kontinuerligt följer upp Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”).

Vad säger Koden om bolagsstämma?

Aktieägarna ska ges rätt att utöva sitt inflytande i bolaget på bolagsstämman. Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Kallelse till stämman ska ske i god tid innan, vidare ska stämman genomföras på ett sätt som erbjuder förutsättningar för ägarna att utöva sina rättigheter på ”aktivt och välinformerat sätt”.

Vad är en valberedning?

Att välja styrelse och revisor samt deras arvoden är en uppgift för bolagsstämman att besluta om. Innan dessa beslut fattas är det dock börsbolagets valberedning som förbereder denna process genom att lägga fram förslag som presenteras i god tid inför stämman. Ledamöterna i valberedning är ålagda att tillvarata samtliga aktieägares intresse.

Vilka är styrelsens arbetsuppgifter?

Styrelsen har i uppdrag att på bästa sätt ”förvalta bolagets angelägenheter” i ”samtliga aktieägares intresse”. Styrelsens uppgifter spänner över ett brett spektrum. Till de mest centrala hör dock att slå fast bolagets mål, strategi, utse verkställande direktör och säkerställa efterlevnad av viktiga lagar och regelverk, exempelvis bolagets informationsgivning.