Bolagsstämma är det man vanligen kallar för årsstämma. I ett aktiebolag måste aktieägarna ses minst en gång om året för att gå igenom bland annat årsredovisningen för räkenskapsåret. Stämman ska ske högst sex månader efter räkenskapsårets utgång. Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i ett företag och följer de regler som finns i aktiebolagslagstiftningen och bolagsordningen. Bolagsstämman ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte, men det kan finnas undantag om det i bolagsordningen finns andra bestämmelser om det. I normalfallet utlyses stämman av styrelsen, som bjuder in aktieägarna. Hur inbjudningarna ser ut kan bero på om aktiebolaget är publikt eller privat. Publika bolag ska annonsera i riks- och lokalpress. Är bolaget börsnoterat ska kallelsen dessutom var publicerat på företagets webbplats. Privata bolag utlyser stämman antingen genom personliga inbjudningar eller inbjudningar i pressen.

Vilka punkter tas upp på en bolagsstämma?

BolagsstämmaPå den årliga stämman finns det några punkter som är obligatoriska för att den ska genomföras korrekt. Bland annat ska en ordförande för stämman utses, en röstlängd ska upprättas och minst en justerare till denna utses. Dagordningen ska godkännas, styrelsen ska väljas och deras arvoden beslutas. Årsredovisningens resultat- och balansräkning redovisas. Alla som har en ägarregistrerad aktie i bolaget har rösträtt på stämman. Notera att en ägarregistrering nödvändigtvis inte är samma sak som att ha aktier hos en bank eller i en aktiedepå online.

Ju större aktieägare någon är, desto fler röster har ägaren. Ägarfamiljer, investmentbolag, stiftelser, statliga fonder, försäkringsbolag eller pensionsfonder brukar höra till de större representanterna och ha de flesta rösterna på en stämma. Om något inte kunnat fastställas under den årliga stämman, kan bolaget bestämma att hålla en så kallad fortsatt bolagsstämma. Det här måste registreras hos bolagsverket för att inte företaget ska åläggas med förseningsavgifter, då årsredovisningen kan komma att lämnas in för sent på grund av att stämman måste göras om. Gör man den här anmälan i tid finns det ytterligare fyra månader att lämna in redovisningen.

En revisor underlättar redovisningen

I första hand ska ett aktiebolag välja att ha en revisor som sköter ekonomin och pappersarbetet. Denna ska ha behörighet från Revisorsinspektionen för att få anta uppdraget att sköta pappersarbetet i bolaget. Rör det sig om ett nytt bolag eller ett som är mindre i storlek och inte omsätter så mycket än, är det tillåtet att avstå från revisor. Det är då viktigt att överväga om det behövs hjälp på annat sätt. En redovisningskonsult eller bokföringsbyrå kan anlitas för att sköta bokföringen och göra den årliga redovisningen.

I mindre aktiebolag går det också att hålla en stämma utan att kalla till möte. Finns det endast ett fåtal aktieägare kan istället ett protokoll upprättas och skickas per post mellan aktieägarna. Det här kallas för pappesstämma. De som godtar protokollet och att stämman sker till pappers skriver under det. Detta brukar man även ha kommit överens om och godkänt före stämman. Om man är ensam aktieägare i bolaget upprättar man själv ett protokoll. Det behövs ingen justeringsman eller liknande vid ett sådant förfarande, årsredovisningen godkänns undertecknas helt enkelt av ägaren.