En bostadsförmån är en förmån som en anställd får genom subventionerad eller gratis bostad, det vill säga när det är företaget som står för bostaden. Då är det en skattepliktig förmån som är belagd med sociala avgifter och ska således tas upp i deklarationen. Bostadsförmånen kan komma väl till pass vid arbete på annan ort.

Förmånen gäller dock både för arbetsboende och fritidsboende och ska bokföras. Kringutgifter såsom elektricitet, TV, möbler, innefattas inte. Uppvärming, vatten samt sophämtning ingår. Förmånen gäller olika typer av bostäder/hus. För anställda upptas förmånen i lönekörningen och bokförs som kostnad och negativ kostnad, medan en bostadsförmån för delägare (enskild firma, handelsbolag/kommanditbolag) redovisas som intäkt i t.ex. egna uttag.

Hur värderingen sker

Det är marknadsvärdet på den fria bostaden som man ska ta hänsyn till när man värderar bostadsförmånen. Med andra ord ska värderingen ske med utgångspunkt vad det skulle ha kostat delägaren eller den anställde själv om denne hade hyrt bostaden samt ändamål (permanentboende eller fritidsboende). Regeln gäller både för bostad i Sverige och utomlands.

Man beräknar visserligen värdet genom att ta hänsyn till marknadsvärdet och vad en vanlig hyra hade kostat, men Skatteverket har dock satt upp schabloner som ska beaktas. Dessa schabloner avgörs t.ex. på var du bor i landet, yta, skick och om den anställde bor själv. Olika bostadstyper värderas olika, vilket meddelas på Skatteverkets hemsida.

Frågor och svar om bostadsförmån

 • Vad händer om den anställde har bekostat en del av bostadsförmånen själv?
  I de fall den anställde själv skulle ha lagt ut något för bostadsförmånen ur egen ficka, ska detta bokföras och uppges i deklarationen. Då görs istället ett avdrag på det belopp som personen har legat ute med i gengäld.
 • När kan en bostadsförmån bli aktuell?
  Det kan vara vanligt att arbetsgivare låter anställda nyttja en bostad i en annan stad om personen t.ex. jobbar några dagar i veckan i en annan stad och inte kan hyra två lägenheter. Det kan också röra sig om en utlandsbostad om företagets anställde jobbar regelbundet i annat land.
 • Kan en anställd även utnyttja ett semesterboende med bostadsförmån?
  Javisst! Schablonbeloppet är dock inte detsamma som om det skulle röra sig om ett permanent boende, men en anställd kan till exempel förfoga över en fjällstuga eller ett sommarhus enbart för privata syften och semester. Schablonbeloppet under sommarperioden är 3500 kr/vecka medan övrig tid är 1500 kr/vecka.
 • Vad ingår inte i bostadsförmånen?
  Disponering av möbler, elektricitet, tv, garage och privata tjänster såsom RUT-arbeten och annat ingår inte i en bostadsförmån. Det som dock ingår är uppvärming, sophämtning och vatten. Vissa av de aspekter som inte ingår i bostadsförmånen, ingår istället i andra förmåner och värderas alltså till marknadsvärdet.
 • När kan den anställde själv ha lagt ut pengar för bostadsförmånen?
  En anställd kan t.ex. har lagt ut en ersättning till sin arbetsgivare i form av hyra för att ta del av bostadsförmånen, eller betalat några av de kostnader som ingår i förmånen till någon annan, såsom vatten och uppvärmning.

Bostadsförmån - Sammanfattning

 • Bostadsförmån är en skattepliktig förmån som arbetsgivaren ska bokföra och redovisa för att en anställd eller delägare utnyttjar en bostad som bekostas av arbetsgivaren.
 • Värdet på förmånen beror på flera faktorer och schablonbelopp sätts upp av Skatteverket varje år.
 • Bostadsförmåner gäller alla olika bostadstyper och värderas utifrån marknadsvärdet och vad den anställde själv skulle tänkas ha betalat.