Ordet bransch kommer från franskans ord för ”gren” och betecknar ett verksamhetsområde eller en gren av affärs- eller yrkesverksamhet. Att ett företag är verksamt inom en viss bransch innebär helt enkelt att hela eller delar av verksamheten kretsar kring en viss typ av produkter eller tjänster.Bransch

Det finns många olika typer av branschindelningar. I Sverige är den vanligast förekommande Svensk Näringsgrensindelning, SNI som i sin tur bygger på EU:s standardindelning NACE. När man registrerar ett företag i Sverige så ska man också välja ett eller flera verksamhetsområden som finns definierade i SNI systemet.

SNI delar upp branscherna i olika nivåer och undernivåer som betecknas med bokstäver och siffror. Ett företags SNI nummer, som bland annat finns i registreringsbeviset från Bolagsverket, definierar vilken eller vilka branscher bolaget arbetar inom. SNI systemet används framför allt som statistisk underlag för de så kallade Nationalräkenskaperna. Så här fungerar branschindelningssystemet:

  • Första nivån består av 21 avdelningar som betecknas med bokstäver.
  • Varje bokstav representerar en näringsgren, exempelvis betecknar bokstaven J ”Informations- och kommunikationsverksamhet”.
  • Den andra nivån består av 88 huvudgrupper som betecknas med tvåsiffriga nummerkoder.
  • Den tredje nivån består av 272 grupper som betecknas med tresiffriga nummerkoder.
  • Den fjärde nivån består av 615 undergrupper som betecknas med fyrsiffriga nummerkoder.
  • Under den fjärde nivån finns ytterligare en nivå med detaljgrupper som betecknas med femsiffriga nummerkoder.
  • För att hitta rätt SNI kod används det sökbara registret på http://www.sni2007.scb.se

Kartläggning av branscher viktig

Ett företag behöver hitta passande SNI koder för registrering men denna branschindelning är egentligen rent statistisk och inte tvingande. Det vill säga, företag kan bedriva verksamhet även utanför de branscher som de enligt registreringen arbetar inom. Det går också bra att registrera nya eller fler SNI koder.

Däremot är det viktigt att, speciellt nystartade företag, gör en noggrann genomgång av vilken bransch bolaget ska verka inom. Inte minst för att kunna göra en tydlig marknadsplan. Branschkännedom är också viktig för att hitta rätt kontakter och ligga rätt i prissättning gentemot konkurrenter inom samma näringsgren.

Ibland krävs även olika typer av certifikat eller intyg för att få verka inom vissa branscher. Ett exempel är till exempel transportbranschen där det finns tydliga regler och intyg som krävs för att få bedriva yrkestrafik. Samma gäller naturligtvis för hårt reglerade branscher som sjukvård, tandvård etcetera.

Olika branschorganisationer i Sverige

Som företag är det alltid fördelaktigt att engagera sig i någon av de många branschorganisationer som finns i Sverige. Exempel på stora organisationer är bland annat Grossistförbundet, Frisörföretagarna, Sveriges åkeriföretag, Swedish Medtech och Sveriges kommunikationsbyråer. Det finns även mindre men välorganiserade branschföreningar för företag som verkar i väldigt nischade branscher med få verksamma.

Branschorganisationer fungerar bland annat som intresseföreningar för de företag som verkar inom den bransch som organisationen representerar. De kan bland annat representera arbetsgivarna (medlemsföretagen) i förhandlingar med facket (som representerar arbetstagarna) och fungera som lobbyorganisationer gentemot politiska instanser. Organisationerna har därför flera viktiga funktioner för Sveriges företagare.

Branschorganisationerna lobbar också för den egna branschen i politiska sammanhang och som medlem får man ofta tillgång till bland annat mässor och tidningar med fokus på den egna verksamhetsinriktningen. Som småföretagare är branschorganisationen ett viktigt sätt att knyta kontakter med andra inom samma område och dessutom få tillgång till relevant information och nyheter.