BruttoprisBrutto är ett ord som förklarar ett resultat före avdrag. Det används i flera olika sammanhang, mest inom ekonomi eller handel. Brutto är en motsatsterm till netto. Ordet kommer ursprungligen från latinets begrepp brutus som betyder dum, klumpig eller tung. Vilket i italienskan blev rå, och syftar på en oraffinerad vara eller produkt.

När vi idag använder ordet brutto sker det i mer affärsmässigt tal, privatpersoner brukar det oftast inte i vardagligt språk. Möjligen med undantag då de pratar om storleken på sin inkomst. Frågan som då uppstår är om summan anges som netto- eller bruttolön. Inom handel, ekonomi och andra områden som rör flöden av varor och pengar är begreppet dock betydligt vanligare.

Andra exempel på sammansättningar med brutto är de följande:

  • Bruttonationalprodukt, som förkortas BNP och är ett mått på den ekonomiska aktiviteten i en stat.
  • Bruttonationalinkomst, som är ett mått på det totala inkomster som genereras av den permanent bosatta befolkningen i en stat under en viss period.
  • Bruttovikt, som anger en varas vikt inklusive emballage.
  • Bruttotonnage, som används inom sjöfart och anger ett fartygs inneslutna volym.

Bruttovinst

Innebörden av ordet brutto är att ett värde är innan avdrag har gjorts – på samma sätt som netto är ett naket resultat där alla grund- och kringkostnader har avdragits. Det handlar i ekonomiska sammanhang om sättet att räkna fram en vara eller tjänst och vad de kostar. Om du köper en sak för 5 kr och säljer den för 10 är tian bruttoinkomst och 5 kr är netto, det vill säga den rena vinsten. Men hur handel och industri hanterar brutto kan skilja.

Fabriker brukar räkna brutto på sin vara som priset vid försäljning minus indirekta kostnader, som tillverkningskostnader som brutto. I andra sammanhang handlar brutto om den vinst som uppstår utan avdrag för indirekta kostnader. Råvaran kostar 100 kr, försäljningspriset är 200 kr. Då är 100 kr bruttovinst men kostnad för att förädla och andra kringkostnader räknas inte, eller blir då istället nettovinst. Om man inte känner till förhållandet i respektive bransch så kanske begreppet brutto blir diffust och det är då bättre att tala om netto.

Brutto i andra sammanhang

Något som de flesta hört talas om är BNP som står för bruttonationalprodukt. Det är ett lands samlade värde av varor och tjänster, investeringar i brutto och skillnaden mellan importvärde och exportvärde. Summerar man alla sådana ekonomiska händelser som färdigproducerade varor och utfört arbete under ett kalenderår så får man fram landets bruttonationalprodukt. Det brukar anges i BNP per capita vilket kan avläsas som befolkningens levnadsstandard och dess hälsa. Högre BNP anges för mer välsituerade stater och fattigare länder har låg BNP. Det finns dock en stor kritik mot att använda BNP som mått på levnadsstandard, och detta mått har fått konkurrens av flera andra.

Bruttovikt brukar man inte använda som regel, vikter anges mer som nettovikt. Exempelvis en burk lingonsylt har ett nettoinnehåll på 400 gram. Bruttovikten är den totala vikten inklusive burken som sylten ligger i. Ofta används bruttovikt i sammanhang där fordon drar släp. Bruttovikten är då bilen plus släpet plus lasten. Beroende på hur tungt det är krävs körkort med B-behörighet om bruttovikten överstiger en gräns. Även i sjöfart har fartyg vissa bestämmelser med dess vikt och hur mycket lasten får väga.

Bruttosemester

Den som arbetar skift eller deltid kan stöta på begreppet bruttosemester. Detta innebär att det dras fem semesterdagar per vecka när den anställde har semester, oavsett hur många dagar i veckan personen skulle har arbetat om hen följt sitt ordinarie schema.  

Bruttopris

Bruttopris är priset innan avdrag gjorts. Dessa avdrag kan vara rabatter av olika slag. Momsen är också inräknad i bruttopriset.

Bruttolön

Bruttolön är lönen, innan avdrag har gjorts i form av skatter, tjänstledighetsavdrag eller avdrag för vård av barn. I bruttolönen ingår bl.a. sjuklön, semesterlön och övertidsersättning.

Räkna ut brutto

Brutto - Sammanfattning

  • Brutto betyder rå, eller oraffinerad, och antyder att allting är medräknat i en summa.
  • Man talar om bruttonationalprodukt (BNP), bruttovikt, bruttopris och mycket annat. Den exakta betydelsen av brutto i dessa sammansättningar varierar.
  • Allmänt kan sägas att brutto innebär att allt, ellet det mesta, som kan räknas in i en summa också har räknats med. Det kan handla om skatter (t.ex. moms), fraktavgifter, eller andra kostnader eller utgifter som är kopplade till en vara eller en tjänst.
  • Motsatsen till brutto är netto.

Frågor och svar om brutto

Är brutto med eller utan skatt?

Bruttolön är lön med skatten inräknad, men i de flesta fall efter att arbetsgivaravgifterna har dragits. Lön efter att skatten dragits kallas nettolön.

Vad betyder löneskuld brutto?

En löneskuld kan uppstå exempelvis om en löntagare varit sjukskriven, och fått för mycket utbetalt i sjuklön från arbetsgivaren under sjukskrivningsperioden. Löntagaren ska då betala tillbaka skulden, och om det rör sig om en bruttoskuld ska även den skatt som arbetsgivaren betalat betalas tillbaka.

Är brutto med eller utan moms?

Om ett pris anges som brutto innebär det att momsen är inräknad.