CE-märkningCE-märkning är ett certifieringsmärke som anger överensstämmelse med hälso-, säkerhets- och miljöskyddsnormer för produkter som säljs inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). CE-märkningen finns också på produkter som säljs utanför EES som tillverkas i eller är avsedda för försäljning i EES. Detta gör CE-märkningen igenkännbar över hela världen även till personer som inte känner till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Det liknar i den meningen en FCC-försäkran om överensstämmelse som används på vissa elektroniska enheter som säljs i USA. CE-märkningen är tillverkarens deklaration att produkten uppfyller kraven i tillämpliga EG-direktiv. Märket består av CE-logotypen och, om tillämpligt, det fyrsiffriga identifikationsnumret för det anmälda organet som deltar i förfarandet för bedömning av överensstämmelse. ”CE” har sitt ursprung från år 1985 som en förkortning av Conformité Européenne, vilket betyder europeisk överensstämmelse men är inte definierad som sådan i den relevanta lagstiftningen. CE-märkningen är en symbol för fri omsättning i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (inre marknaden).

En introduktion till CE-märkning

CE-märkning finns i sin nuvarande form sedan 1985 och den visar att tillverkaren eller importören hävdar att den relevanta EU-lagstiftningen är tillämplig på en produkt, oberoende av var den är tillverkad. Genom att anbringa CE-märkningen på en produkt, förklarar tillverkaren på eget ansvar överensstämmelse med alla lagkrav för att uppnå CE-märkning som tillåter fri rörlighet och försäljning av produkten i hela Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. De flesta elektroniska produkter måste till exempel följa lågspänningsdirektivet och EMC-direktivet medan leksaker måste uppfylla leksaks-säkerhetsdirektivet.

Märkningen indikerar inte EES-tillverkning eller att en produkt har godkänts som säker av EU eller av en annan myndighet. EU:s krav kan omfatta säkerhet, hälsa och miljöskydd och, om det anges i någon EU-produktlagstiftning, bedömning av ett anmält organ eller tillverkning enligt ett certifierat produktionskvalitetssystem. CE-märkningen indikerar också att produkten överensstämmer med direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet – vilket betyder att enheten fungerar som den ska, utan att störa användningen eller funktionen hos någon annan enhet. Detta är grundläggande för en rad elektroniska produkter.

Fördjupad information om CE-märkning

Det är inte alla produkter som handlas inom EES som behöver CE-märkning, endast produktkategorier som omfattas av relevanta direktiv eller föreskrifter är obligatoriska (och tillåtna) att vara försedda med CE-märkning. De flesta CE-märkta produkterna kan släppas ut på marknaden efter endast en intern tillverkningskontroll av tillverkaren, utan oberoende kontroll av produktens överensstämmelse med EU-lagstiftningen. ANEC har varnat för att bland annat CE-märkning inte kan betraktas som en ”säkerhetsgaranti” för konsumenterna. Detta är viktigt att komma ihåg som konsument. CE-märkning är ett självcertifieringssystem.

Återförsäljare hänvisar ibland till produkter som ”CE-godkända”, men märket betyder inte att det innebär godkännande. Vissa kategorier av produkter kräver typtestning av ett oberoende organ för att säkerställa överensstämmelse med relevanta tekniska standarder, men CE-märkning i sig intygar inte att detta har gjorts. CE-märkning är obligatorisk för vissa produktgrupper inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES, 28 medlemsstater i EU plus Efta-länderna Island, Norge och Liechtenstein) plus Schweiz och Turkiet. Tillverkaren av produkter som tillverkas inom EES och importören av varor gjorda i andra länder måste se till att CE-märkta varor överensstämmer med standarder.