DebetDebet är ett av de centrala begreppen inom bokföring, det är en viktig del av de regler som omgärdar så kallad dubbel bokföring. Debetsidan utgör den ena sidan av ett konto, den andra sidan kallas för kredit. När en affärshändelse bokförs så minskar och ökar debet och kredit i förhållande till varandra. Vid varje ny införd händelse så ska de båda sidorna balansera, dvs. bli lika stora. Således ökar eller minskar debet- och kreditsidan beroende på vilken typ av konto det rör sig om. Till exempel så ökar ett tillgångskontos debetsida när det minskar i kredit. När ett inkomstkonto ökar i kredit så minskar istället debetsidan. Dubbel bokföring är en internationell standard som reglerar hur ekonomiska transaktioner i ett företag ska bokföras. Enligt reglerna för dubbel bokföring ska varje händelse bokföras på minst två olika konton.

Exempel på transaktioner

Exempel på transaktioner som ska gå in som plus på debetsidan av kontot är till exempel ingående moms vid inköp samt det som betalats för inköpet. På kreditkontot kommer en minuspost på samma belopp eftersom dessa summor då tas från företagets kassa. Debetsidan används alltså för att visa vad pengarna har använts till, och kreditsidan används för att visa var pengarna kommer från. Pengarna för sig alltså alltid från ett ställe till ett annat. Det är det här som är grundprincipen för reglerna för dubbel bokföring.

När företaget har en intäkt så ska denna alltså bokföras på kreditsidan som en försäljning, på debetsidan bokförs sedan var pengarna tog vägen, nämligen till företagets kassa. Intäkten ska alltså bokföras med ett minus, på kreditsidan, trots att det är en intäkt till företaget, eftersom den bokförs med plus på debetsidan, eftersom det är ett plus till företags kassa. Det kan verka lite omvänt men huvudregeln är att de båda kontosidorna alltid ska balansera. Det här gör att debet och kredit delvis är självreglerande då en differens mellan kredit och debet innebär att något är felbokfört.

Minnesregler för debet och kredit

Enskilda företagare och mindre bolag med låg omsättning kan sköta sin bokföring själva och den dubbla bokföringen med debet och kredit upplevs ofta som svårbegriplig. Idag används ofta digitala bokföringsprogram som förenklar bokföringen avsevärt. Många av de digitala verktyg som finns idag kräver inte att man som företagare manuellt bokför på både debet- och kreditkontot, utan detta görs automatiskt av programmet. Trots det kan det vara bra att ha koll på dessa grundläggande bokföringsregler eftersom företagaren alltid är ansvarig för att bokföringen är korrekt.

För att minnas hur debet och kredit fungerar finns det några enkla minnesregler: debet är något som ökar, det är alltid ett plus eller till. Kredit är något som minskar, det är ett minus eller ett från. Debetkolumnen är till vänster, kreditkolumnen är till höger. Höger och vänsterkolumnen ska alltid balansera. Det kan låta krångligt men är inte omöjligt att lära sig. Om man som företagare är osäker på hur bokföringen ska gå till är det alltid bäst att anlita en revisor som tar hand om detta.